Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ

          สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง อีกทั้งยังร่วมกันสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลัก แลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

          รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกันที่สำคัญ คือ การผลักดันนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในโลกปัจจุบันที่การแข่งขันสูง ระบบเศรษฐกิจได้ปรับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ต้องการความรู้และการวิจัยที่ลึกซึ้ง จึงมีความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จึงได้ตกลงร่วมกันในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ประเทศต้องการ ในรูปแบบการให้ทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อว่า ทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง (Excellent Research Graduate Scholarship) เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกปีละ 20 ทุนเป็นเวลา 3 ปี โดย มีเงื่อนไขสำคัญคือการร่วมมือระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัย สวทช. ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาในโครงการ

          ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมวิจัยที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านกําลังคนอย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ก่อตั้ง สวทช. ได้ทําความตกลงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภายใต้การดูแลบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 สถาบัน ในโครงการร่วมวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศใน 5 สาขา เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ  

          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของ สวทช.ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญสูงในสาขาและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการทํางาน ดําเนินงานโครงการวิจัยร่วมกันของบุคลากรทั้งสองฝ่าย และเปิดโอกาสให้นักวิจัยของ สวทช. ได้ร่วมทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา และสนับสนุนความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของ สวทช. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาในโครงการตามข้อตกลงนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องด้วย สวทช.เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศอย่างยิ่ง อีกทั้ง สวทช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่างก็เข้าใจถึงบทบาทและความเชื่อมโยงระหว่างสองสถาบัน ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและมีจํานวนเพียงพอที่จะสนับสนุนและรองรับกับการขยายตัวและการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจและการพัฒนารากฐานสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง เช่น การจัดเวทีหรือการประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน การสนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการได้เปิดโลกทัศน์ในระดับนานาชาติในระหว่างศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรของมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง