Loading...

ธรรมศาสตร์ ร่วมมือ ตลาดไท แลกเปลี่ยนนักวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561

          รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยจะสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคลากรและนักวิจัยเพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมผลักดันให้เกิดการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้งานจริง

          รองศาสตราจารย์ เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประเด็นยุทธศาสตร์หลักด้านการวิจัย ที่มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก จึงมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประเทศและเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนสนับสนุนในการทําวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สูงมากในแต่ละปี อีกทั้ง ยังส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่าง ต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีในการผลักดันให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัยของนักวิจัยทั้งสองฝ่าย รวมถึงประโยชน์ในงานวิจัยที่ผู้วิจัยจะได้สัมผัสถึงความต้องการและปัญหาที่แท้จริงจากกลุ่มผู้ใช้งาน และสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาต่อยอดงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

          ด้าน นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็น “ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจร” ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของอาเซียน โดยดำเนินธุรกิจค้าส่งเคียงคู่คนไทย และสนับสนุนเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานถึง 21 ปี และเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ผู้ค้า และเกษตรกรร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายจากทั่วประเทศไทยและเกือบทุกมุมโลกผ่านตลาดไท ทั้งนี้มีสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดไทถึง 12,000 ตันต่อวัน สนับสนุนเกษตรกรกว่า 200,000 คน และมีมูลค่าการค้าถึง 1.8 แสนล้านบาทต่อปี ตอกย้ำความแข็งแกร่งของตลาดไทในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน แนวทางดังกล่าวจึงสอดรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคลากรของทั้งสองฝ่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และตลาดไท

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และตลาดไทในครั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดโดยตรงทั้งแก่ผู้ประกอบการไทย เกษตรกร และสังคมไทยได้อย่างแท้จริง อีกทั้งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สามารถช่วยขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นจริงได้ต่อไป นายประดิษฐ์ กล่าว

          ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และตลาดไท อันจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป