Loading...

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คว้ารางวัลชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018 (พิพิธภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม)

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561

          พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018 (พิพิธภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม) จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับและปรับมาตรฐานของวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้แนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21

          โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2018 จำนวน 15 รางวัล คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์แยกประเภทออกเป็น 5 ด้าน คือ พิพิธภัณฑ์ตัวแทนด้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม

          ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยา (Thammasat Museum of Anthropology) ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจมนุษย์และวัฒนธรรมอย่างรอบด้านผ่านการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน การจัดอบรมและการจัดแสดงวัตถุ ให้บริการกลุ่มคนที่หลากหลายและเป็นทางเลือกของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยคำนึงถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้ของคนกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เป็น "พิพิธภัณฑ์สำหรับทุกคน" (Museum for all) โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 – 15.30 น.

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ: http://museum.socanth.tu.ac.th/