Loading...

ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.ประชา” ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” จากกรมอุทยานฯ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี ได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่นอดทนและเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

          ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2553 ได้กําหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ พนักงาน และผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน โดยผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีสิทธิได้รับและประดับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวาของเครื่องแบบหรืออกเสื้อด้านขวาของเครื่องแต่งกายสากล พร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ