Loading...

ธรรมศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยี ผนึก บริษัท สกาย ไอซีทีฯ มุ่งสู่ดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เร่งขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค ยกระดับการพัฒนาไอทีและสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักศึกษาในโลกดิจิทัล

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้วย

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิชาการ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและส่งเสริมโอกาสในการฝึกงานยังบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทธุรกิจชั้นนำในต่างประเทศ

         “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต และความร่วมมือกับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศด้านไอทีครบวงจร จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศอย่างมั่นใจและสอดคล้องกับแนวทาง Digital Transformation ตามแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี” รศ.เกศินี กล่าว

          ด้าน นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยแนวทางและนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านไอที ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศให้มีศักยภาพทางด้าน Digital Technology เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งรวมไปถึงองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ โดยมุ่งหวังการพัฒนาเพื่อสามารถก้าวขึ้นเป็น Digital University ชั้นนำ

          ทั้งนี้ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการมุ่งสู่การเป็น Smart University โดย รศ.เกศินี กล่าวว่า เงินที่ได้รับการสนับสนุนจะนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำและนำไปพัฒนาโครงการต่าง ๆ อาทิ ห้องเรียน Smart Class Room ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ระบบให้บริการนักศึกษามีความสะดวก ทันสมัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการเป็น Smart University

          ในปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือภาคเอกชนชั้นนำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง