Loading...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือ MIB ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเมียนมา ผ่านโครงการปริญญาโท GEMBA

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัยการธนาคารแห่งเมียนมา ผ่านการให้การศึกษาในโครงการ GEMBA

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2651

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับวิทยาลัยการธนาคารแห่งเมียนมา (Myanmar Institute of Banking) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านการให้การศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA)

         รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เราเชื่อว่าการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้บริหารสามารถยกระดับความเชี่ยวชาญ และทักษะเฉพาะด้าน รวมทั้งเปิดมุมมองและทัศนคติในระดับโลก เพื่อมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าในการทำธุรกิจ โดยโครงการ GEMBA มีรูปแบบการเรียนการสอนที่จะเปิดประสบการณ์ และสร้างสรรค์พลังความคิดใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนผ่านกรณีศึกษา และการแบ่งปันประสบการณ์จริงจากผู้บริหารของบริษัทชั้นนำระดับโลก

          ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กล่าวถึงจุดมุ่งหมายสำคัญของความร่วมมือกันว่า คือการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ และการศึกษาของเมียนมาได้เข้าถึงการศึกษาในระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์กรและการสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในประเทศ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายให้ผู้เรียนได้พบปะนักธุรกิจจากทุกมุมโลกอีกด้วย

        Dr. Thaung Han ผู้อำนวยการวิทยาลัยการธนาคารแห่งเมียนมา กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ เป็นการยืนยันถึงพันธสัญญาในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยการร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของวงการธุรกิจเมียนมา ที่จะได้โอกาสในการเข้าเรียนหลักสูตร GEMBA ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ Triple Crown ที่เดียวในประเทศไทยอีกด้วย

         สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนตามโครงการความร่วมมือระหว่าง GEMBA/MIB จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยต้องมีข้อกำหนดดังนี้

          1.) ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ และมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

          2.) ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยโครงการ GEMBA และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

          3.) ผู้สมัครจะต้องเขียน Statement of Purpose ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และทุ่มเท ที่จะให้กับการเรียนในโครงการ GEMBA และการนำความรู้ภาคธุรกิจและภาคสังคมไปพัฒนาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในอนาคต