Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ “ฮาร์วาร์ด” ผนึกกำลัง 3 เอกชน ปั้น “รังสิต-นวนคร” สู่ SMART CITY

 

เตรียมเดินหน้าสร้างความยั่งยืนร่วมกับ Harvard University ลุยสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พื้นที่รังสิต-นวนคร ให้เป็น Smart City เต็มรูปแบบ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 3 บริษัทเอกชนชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที 8 มกราคม 2563 เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตลอดจนพื้นที่ข้างเคียง เพื่อส่งเสริมให้เป็นเมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบ หรือ Thammasat – Nava Nakorn Smart City” โดยคาดว่าต้นแบบจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2563

          ภายในงานเดียวกันนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนา (LOI) ร่วมกับ Graduate School of Design ของ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และจัด Option Studio สำหรับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโทจากสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบเมือง ซึ่งจะศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้ด้วย

          รศ.เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนและความยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ตลอดจนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ที่บูรณาการสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ดังนั้นการลงนามใน MOU ฉบับนี้ จึงสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

          “เราตั้งใจที่จะสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริง เป็นต้นแบบของประเทศไทย ซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคการเมืองด้วย ฉะนั้นหลังจากนี้ธรรมศาสตร์จะประสานความร่วมมือไปยังรัฐบาล เชิญรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเห็นความสำคัญโครงการนี้มาพูดคุยกัน เพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง” รศ.เกศินี กล่าว

          นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “Thammasat – Nava Nakorn Smart City” ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในระดับชุมชนเมือง ภายใต้เงื่อนไขและแผนพัฒนาที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City) ของภาครัฐ โดยนวนครและทั้งพันธมิตร ได้แก่ ราช กรุ๊ป และ เอแอลที เทเลคอม ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนข้อมูล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนทุนจำนวน 2.26 ล้านบาท ในการศึกษาโครงการดังกล่าว

          “ในฐานะที่ผมเป็นสถาปนิกคนหนึ่งและมีความฝันในเรื่องนี้ ผมพูดได้ว่าเราไม่มีพื้นที่ใดที่มีองค์ประกอบเหมาะสมเท่านี้อีกแล้ว เรามีทั้งชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานนวัตกรรม ตลอดจนภาคการผลิต เราสามารถสร้างศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา (R&D) และอื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้นเราจะนำเทคโนโลยีและศักยภาพทั้งหมดที่เรามี มาใช้ในการพัฒนาเพื่อสร้างเมืองต้นแบบให้กับประเทศของเรา” นายนิพิฐ กล่าว

          ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การศึกษาโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลัก จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การผังเมือง การออกแบบและพัฒนาชุมชนเมือง และการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้มุมมองการพัฒนาและตัวอย่างผลลัพธ์ในเชิงการออกแบบวางผัง และนวัตกรรมที่นำไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะในหลากหลายมิติ

          สำหรับการดำเนินการศึกษาดังกล่าว จะเป็นการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้ช่วยวิจัย ผ่านการแนะนำโดยคณาจารย์ประจำ และเชี่ยวชาญต่างประเทศของคณะที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในหลากหลายด้าน

          โครงการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นในกลางปี 2563 และมุ่งหวังที่จะเป็นอีกตัวอย่างในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญไม่เพียงสนับสนุนนโยบายภาครัฐ แต่ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่ให้กับสังคมในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและภูมิทัศน์เมืองอีกด้วย