Loading...

Mission & Vision of TUAiI

 

     1. กำหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง AI

     2. บูรณาการความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/หน่วยงานวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     3. ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้าน AI ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอก

     4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน AI ของมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก