Loading...

ศูนย์ AI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat AI Center)

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาศูนย์ AI Center ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศ ด้วยปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) อัลกอริทึม big data เครือข่าย sensor และ วิทยาศาสตร์ของสมอง (brain science) รวมไปถึงความต้องการในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ความสำคัญของ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence) หรือ AI ที่สามารถถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม และในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่สำคัญของศตวรรษที่21 ที่จะมีผลกระทบกับทุก ๆ ธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ AI ยังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด (leapfrog) ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา และในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม (traditional business)  เช่น การป้องกันประเทศ (national defense) การดูแลทางการแพทย์ (medical care) การศึกษา(education)  การค้าปลีก(retail) เกษตรกรรม(agriculture)  รถยนต์(automobile) การเงิน(finance) ความปลอดภัยสาธารณะ(public security) และการผลิต (industrial manufacturing)

 

          Thammasat AI Center ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดขึ้นเพื่อเป็น Ecosystem ด้าน AI ของประเทศ พัฒนาบุคลากร สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อให้ AI Center เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของครูอาจารย์ และแหล่งเรียนรู้ของประชาชน โดยจะมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ 1.Introduction of AI  2.Basic Machine Learning  3.Intermediate of AI  4.Advanced AI และ 5. Applied AI เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันต้นแบบด้าน AI อย่างเต็มรูปแบบ

 

TUAI Center มี 5 หลักสูตร

TUAI Center มี 5 หลักสูตร ดังนี้


1. Introduction of AI

2. Basic Machine Learning

3. Intermediate of AI

4. Advanced AI

5. Applied AI