Loading...

สวมหมวกกันน็อค 100 % สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยในศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เริ่มโครงการสวมหมวกกันน็อค 100 % สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

    

          ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักเลือกใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจร เนื่องจากรถจักรยายนต์เป็นยานพาหนะที่มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว  เมื่อความนิยมในการใช้รถจักรยานยนต์มีมากและกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ผลกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็คือ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ตามมา โดยเกิดจากความประมาทในการขับขี่ยานพาหนะและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากเป็นลำดับหนึ่งในอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีพื้นที่ถึง 1,757 ไร่ ซึ่งการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางภายในศูนย์รังสิต ดังนั้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเสียชีวิต เนื่องจากไม่สวมหมวกกันน็อค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ประกาศให้ศูนย์รังสิต เป็นเขตสวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ทั้งในกรณีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   และนายกองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการสวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี

          รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการสวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ นั้น นับเป็นกิจกรรมในการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาคมธรรมศาสตร์ได้หันมาใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อคให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  การจัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุต่างๆ การจัดระบบการสัญจรของยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยนั้น  มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรซ้ำๆ ขึ้นอีก

          ด้านศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เผยว่า ฝ่ายการนักศึกษา  ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาคมธรรมศาสตร์สวมหมวกนิรภัย  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีนักศึกษาและบุคลากรเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย จึงได้กำหนดแผนจัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุ จัดระบบการสัญจรของยานพาหนะและของคนเดินเท้าที่มีอยู่แล้ว และเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เริ่มจากเข้าร่วมประชุมกับเขตพื้นที่ 4 ดูงานถอดบทเรียนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ จัดทำป้ายรณรงค์ จัดให้มีการเสวนาประชาคมธรรมศาสตร์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยและท้ายที่สุดได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำเป็นอย่างดีจากนักศึกษา บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และหน่วยงานภายในต่างๆ

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังว่าการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาคมธรรมศาสตร์สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซนต์นี้ จะช่วยสร้างพฤติกรรมในการใช้รถ ใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเพื่อลดอุบัติเหตุจากการสัญจรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต