Loading...

ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจ บนเวที Young Financial Star Competition 2019

 

นักศึกษาธรรมศาสตร์ ตอกย้ำความสำเร็จจากเวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน YFS 2019 กวาด 8 รางวัลผู้เชี่ยวชาญการเงิน ธุรกิจ และการลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กวาดรางวัลจากการเวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน ในโครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS) ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน จัดการแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 โดยในปีนี้ ได้รับรางวัลดังนี้

          1.SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจ

  • รางวัลชนะเลิศ: นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: นางสาวนัจนันท์ สวยสม นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: นางสาวรณิษฐา ส่งเสริมวาสนา นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ

          2. SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: นายกฤตภาส สิริตปนียะ นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: นายสิทธิพล สัตยภิวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ

          3. PTT Star Team (การแข่งขันแบบกลุ่ม มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน)

  • รางวัลชนะเลิศ: ทีมโครงการ Bio No.1 นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ และนายอลงกรณ์ คล่องแคล่ว จากคณะเศรษฐศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีมโครงการ Bio-Diapers นางสาวนัจนันท์ สวยสม นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นางสาวพิมพ์โพยม สุดเจริญ นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ และนายสุวัฒน์ แซ่อึ้ง จากคณะเศรษฐศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีมโครงการ Material For Future นายกฤตภาส สิริตปนียะ นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) และนางสาวรณิษฐา ส่งเสริมวาสนา นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ

          นายธนิสร ศิลามณีรัตน์  นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ SET Corporate Finance Star กล่าวหลังได้รับรางวัลว่า การชนะรางวัลนี้เป็นสิ่งที่เกินกว่าที่คาดหวังไว้มาก เริ่มแรกผลต้องการมาแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองต่าง ๆ กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เนื่องจากเคยไปแข่งขันรายการอื่น ๆ มาเหมือนกัน และพบว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก และการมาแข่งขันในรายการนี้จึงคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน ซึ่งผมได้พยายามอย่างเต็มที่และพยายามทำให้ดีที่สุด และความสำเร็จในครั้งนี้ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ทุ่มเทลงไปครับ ซึ่งผมได้นำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ จากวิชาที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นวิชาบัญชี และความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ได้ศึกษามาตอนเรียนปริญญาตรี รวมทั้งความรู้ด้านการเงินที่ได้ศึกษาอยู่ มาปรับใช้ในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองด้านการเงินในทางทฤษฎี การป้องกันความเสี่ยงให้แก่บริษัท การนำความรู้บัญชีมาประยุกต์ในการดูภาพรวมของบริษัท รวมถึงการมองภาพรวมเศรษฐกิจระดับมหภาค หรือวิชา Business Etiquette ที่ช่วยในเรื่องการนำเสนองานและการแต่งกาย นอกจากนี้ อาจารย์ทุกท่านยังเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแข่งขันทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดีมากครับ