Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ ธอส. พัฒนา ‘Senior Complex’ ที่พักผู้สูงวัย ดูแลสุขภาพครบวงจร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ พัฒนา Senior Complex ศูนย์กลางดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในพื้นที่ EEC

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562

   

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ พัฒนา Senior Complex ศูนย์กลางดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในพื้นที่ EEC สอดรับนโยบายรัฐมุ่งดูแลประชาชนยุคสังคมชราภาพ ด้าน ธอส. พร้อมศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนและให้สินเชื่อโครงการ คาดเฟสแรกที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท

          พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และพัฒนาโครงการ “ศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ” (Senior Complex) หรือ โครงการ Lakeside Premier Complex ใน “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษสำหรับกิจการการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา”  

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า MOU ฉบับนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อการพัฒนาโครงการสร้าง ที่อยู่อาศัยและบริการต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aging Society) โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ในอีก 2 ปีข้างหน้า

            “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีศักยภาพในนวัตกรรมทางสุขภาพและระบบการแพทย์ครบวงจร ตอบโจทย์การดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาว ขณะที่ ธอส. ก็มีนโยบายในการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ   ดังนั้น MOU ฉบับนี้ จึงจุดประกายให้เกิดการศึกษาวิจัยรวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการ ศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ (Senior Complex) หรือ โครงการ Lakeside Premier Complex ในอนาคต”

           ทั้งนี้ โครงการ Lakeside Premier Complex อยู่ใน “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษสำหรับกิจการการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยเฟสที่ 1 มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัย จำนวน 3 หลัง ห้องพักขนาด 50-60 ตารางเมตร จำนวน 150 หน่วย คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ การตรวจรักษาทั่วไป คลินิกทันตกรรมผู้สูงวัย คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย มีการให้ความรู้เรื่องอาหาร สมาธิ โยคะ เป็นต้น

 

          ด้าน นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในด้านที่อยู่อาศัย  เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต และเห็นถึงความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เกิดความมั่นคงในการอยู่อาศัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงพร้อมสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Senior Complex ด้วยการจัดทำ “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ” แบ่งเป็นการให้สินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อย (Post Finance) และสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยในอนาคตต่อไป  

           “ธอส. มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัย การลงนาม MOU ครั้งนี้  จะเป็นความร่วมมือเพื่อสนับสนุนศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ (Senior Complex) หรือ Lakeside Premier Complex บนพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยในระยะยาว และชุมชนโดยรอบ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกด้วย”