Loading...

มาตรการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย คำนึงถึงสวัสดิการ และการช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังและติดตามอาการของนักศึกษาและบุคลากรที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ในชื่อว่า TU COVID-19 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและครอบคลุมคนจำนวนมาก Add Line ได้ที่ @tucovid19

ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทางศูนย์ Viva City ได้เปิดบริการให้คำปรึกษาเพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อรับบริการได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

     1. นัดหมาย หรือปรึกษาทาง Call Center โทร. 02-028-2222 กด 2

     2. นัดหมายการรับบริการผ่าน Page Facebook: VivaCity : TUCounseling

     3. นัดหมายการรับบริการผ่าน Google Form

  - Version ภาษาไทย: https://forms.gle/VCvhvMsyDyodqx6F6

  - Version ภาษาอังกฤษ: https://forms.gle/uQyXeujtCXcVtTtg6

     ส่วนนักศึกษาที่มีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุด หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง สามารถติดต่อได้ที่ Thammasat Well Being Center ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-696-6600 ถึง 2 หรือติดต่อได้ที่ Page Facebook: Thammasat Well Being Center

     กองกิจการนักศึกษา ได้จัดทำสวัสดิการสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาสามารถไปขอรับหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล โดยสามารถนำภาชนะบรรจุภัณฑ์มาขอรับแอลกอฮอล์เจล ได้ที่ Thammasat Well Being Center ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-696-6600 ถึง 2 หรือสอบถามได้ที่ Page Facebook: Thammasat Well Being Center