Loading...

เกี่ยวกับหอพักมหาวิทยาลัย

👉 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่พักภายในหอพักมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา ได้แก่ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา

     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในส่วนของหอพักมหาวิทยาลัย โดยการดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหอพักได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

   1. ติดต่อผ่าน Line: Add Line @baanTU

   2. โทรศัพท์ 02-028-2222

   3. Page Facebook: สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ธรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/psm.tu/

🔺โดยมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่พักภายในหอพักมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา ได้แก่ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา ดังนี้

   1.นักศึกษาที่ประสงค์อยู่อาศัยในหอพัก จะได้รับส่วนลดค่าห้องพักสำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ในอัตรา 20%และได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง ไม่เกิน 500 บาทต่อห้องต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2564)

   2. นักศึกษาที่ประสงค์ย้ายออกจากหอพัก จะต้องแจ้งความประสงค์ย้ายออกระหว่างวันที่ 4 - 26 มกราคม 2564 เท่านั้น โดยนักศึกษาจะได้รับค่าหอพักและค่าน้ำประปาที่ชำระมาแล้วคืนทั้งหมด ได้รับคืนเงินประกัน หลังหักค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) และได้รับยกเว้นค่าไฟฟ้า รอบวันที่ 25/12/63 จนถึงวันที่ย้ายออก ในกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 บาทต่อคน ทั้งนี้ เฉพาะหอพักศูนย์ลำปาง จะได้รับยกเว้นค่าน้ำประปา รอบวันที่ 25/12/63 จนถึงวันที่ย้ายออก ในกรณีที่มีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 150 บาทต่อคน

          ส่วนนักศึกษาที่ประสบข้อขัดข้องด้านการเดินทาง หอพักอนุโลมให้มาขนย้ายสิ่งของออกจากหอพักได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือหากต้องการความช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของ โปรดแจ้งหอพักเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ

และในกรณีนักศึกษาที่ย้ายออกจากหอพักแล้ว ต้องการกลับเข้ามาอยู่ใหม่ จะได้รับการพิจารณาจัดสรรห้องพักให้ก่อนเป็นกรณีพิเศษ

   3. นักศึกษาที่มีความประสงค์ย้ายออกและคืนห้องพัก ในภาคเรียนที่ 2/2563 ให้แจ้ง Check Out ในแอปพลิเคชัน baanTU ระบุวันที่จะย้ายออก และขนย้ายสิ่งของออกจากห้องพักให้เรียบร้อย พร้อมคืนกุญแจห้องพักที่ รปภ.

     โดยการย้ายออกจากหอพักจะสมบูรณ์เมื่อขนย้ายสิ่งของออกทั้งหมด และคืนกุญแจห้องแล้วเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/psm.tu/photos/a.416612861708342/3708402689195993/

     ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีความประสงค์ย้ายออกและคืนห้องพัก ในภาคเรียนที่ 2/2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/psm.tu/photos/a.416612861708342/3706269022742693

     4. นักศึกษาที่มีความจำเป็นด้านการเงิน หรือประสบปัญหาอื่นใด โปรดติดต่อหอพัก ผ่าน E-mail ระบุชื่อเรื่อง "การช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก" โดยหอพักจะดำเนินการช่วยเหลือตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล

   - หอพักศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา E-mail : residence@psm.tu.ac.th

   - หอพักศูนย์ลำปาง E-mail : dorm.lampang@gmail.com

อยู่ baanTU อุ่นใจ ตรวจ COVID-19 ฟรี !!
ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Test)

     5. อยู่ baanTU อุ่นใจ ตรวจ COVID-19 ฟรี !! ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Test)    สำหรับนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   - บริการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น

   - นักศึกษาเลือกวัน - เวลาที่ต้องการมาตรวจ (เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

   - หากแจ้งความจำนงแล้ว ไม่มาตรวจในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การตรวจในครั้งนั้น หากต้องการตรวจภายหลังจะมีค่าใช้จ่าย

   - ในวันมาตรวจ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ตรวจ : โถงอาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     แจ้งความจำนงได้ที่: psm.tu.ac.th/covidtest หรือ สแกน QR Code ในภาพด้านบนได้เลย ☝️