Loading...

จุดเด่นของธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

🔸   จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสอดรับกับความสำคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN

🔸   ขยายบทบาทความเป็นผู้นำความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ASEAN และเอเชีย

🔸   ส่งเสริมบทบาทในการชี้นำ และนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

🔸   ปลูกฝั่งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ

รายชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  ทั้งหมด 27 หน่วยงาน

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (16)

คณะนิติศาสตร์    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  
คณะรัฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์
  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  
คณะศิลปศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  
คณะศิลปกรรมศาสตร์    คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  
วิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาลัยนวัตกรรม
  
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์                สถาบันภาษา
  
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์   วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  


กลุ่มสุขศาสตร์ (7)

คณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์
  
คณะสหเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการเรียน การสอนทั้งหมด 4 ระดับการศึกษา ได้แก่
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก
โดยมีสาขาวิชา และโปรแกรมการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 271สาขาวิชา หรือ 305 โปรแกรม ซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

- จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้        

ระดับการศึกษาสาขาวิชาโปรแกรม
   
ปริญญาตรี128150
   
ปรกาศนียบัตร44
   
ปริญญาโท102114
   
ปริญญาเอก3737
   
รวม271305


 - จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชาสาขาวิชาโปรแกรม
   
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์114137
   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี99109
   
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5859
   
รวม271305


- จำแนกตามประเภทหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
          

ประเภทหลักสูตรโปรแกรม
  
หลักสูตรภาษาไทย204
  
หลักสูตรภาษาอังกฤษ30
  
หลักสูตรนานาชาติ70
  
หลักสูตรทวิภาษา1
  
รวม305


- จำแนกตามศูนย์การศึกษา 

ศูนย์การศึกษาโปรแกรม
  
ท่าพระจันทร์ 89
  
ศูนย์รังสิต203
  
ศูนย์ลำปาง10
  
ศูนย์พัทยา1
  
ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา2
  
รวม305