Loading...

ความหลากหลายของงานวิจัยและโอกาสการต่อยอดสู่การปฏิบัติ

“งานวิจัยของธรรมศาสตร์ไม่ได้จำกัดเพียงในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น แต่ครอบคุลมและเชื่อมโยงทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน”

 

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากที่จะผลักดันนักวิจัย บุคลากร และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ปัญหาของสังคมเพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การปฏิบัติจริง ฉะนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางการสนับสนุนโครงการการวิจัยมากมายทั้งในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้แบบรวบยอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกประเทศ

         เพื่อผลักดันให้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการมากมายเพื่อช่วยเอื้ออำนวยให้บุคลากรทางด้านการวิจัยและคณาจารย์สามารถผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง รวมถึงความพยายามในการบูรณาการงบประมาณเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้วย

         E-Newsletter ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ใช้สื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย และในส่วนของฉบับนี้ขอชวนชุมชนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลายของงานวิจัยและโอกาสการต่อยอดสู่การปฏิบัติ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการนำเอาโปรแกรม SciVal เข้ามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประมวณและวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตีพิมพ์โดยรวมของทั้งมหาวิทยาลัย ในส่วนของ YPIN Talk Series ครั้งนี้พาทุกท่านไปร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัล 18 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในขณะที่ YPIN Ambassador ชวนพูดคุยและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงของอาจารย์ดุลยภาพ จาตุรงคกุลเกี่ยวกับการผลักดันงานวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อตอบปัญหาสังคมไทยในวังวนความขัดแย้ง