Loading...

ความยืดหยุ่นด้านการวิจัยและโอกาสของนักวิจัยรุ่นใหม่

“ความยืดหยุ่นในการให้ทุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือโอกาสสำคัญในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่”

 

 

          ภายใต้ยุทธศาสตร์ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นอย่างมากในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะในกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้สรรสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยมีความพยายามอย่างมากในการเอื้ออำนวยและวางกรอบการอบรมเพื่อช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถผลิตงานวิจัยได้ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังพยายามส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งภายในมหาวิทยาลัยเอง รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภายนอก ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและโอกาสในการสร้างงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

         E-News letter ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ใช้สื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย และในส่วนของฉบับนี้ขอชวนชุมชนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ที่เป็นโครงการพัฒนาความสามารถให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันขอพาทุกคนไปพูดคุยกับอาจารย์ ดร. ศศินันท์ เครือชัยพินิตเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมียนมา ทั้งนี้อาจารย์ศศินันท์ยังมาประชาสัมพันธ์เรื่องความยืดหยุ่นในการให้ทุนวิจัยระดับคณะอีกด้วย และส่วนสุดท้ายคืองานวิจัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกหนึ่งความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์