Loading...

YPIN Factsheet no.1 รวมบริการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน

“เผยมาตรการการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการสู่สาธารณะ”

 

 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานก็สามารถนำมาขอทุนจากมหาวิทยาลัยได้

          สำหรับทุนในส่วนนี้เป็นเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น

หากต้องการหาเงินสนับสนุนในการแปลบทความวิจัยและบทความวิชาการ หรือจัดประชุมวิชาการ กองงานวิจัยมีคำตอบ

          อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกองงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือการให้ความสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักวิชาการสามารถผลักดันงานวิจัยหรือบทความวิชาการให้สามารถเผยแพร่ในระดับนานาชาติได้ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีทุนเฉพาะสำหรับการแปลบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยผู้ขอรับทุนสามารถนำงบประมาณที่ได้รับ ไปว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในการแปลเอกสารเพื่อให้สามารถส่งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

          อีกหนึ่งทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งพยายามช่วยสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการคือการให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทั้งในฐานะเจ้าภาพหรือร่วมกับสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็นพื้นที่ให้บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับนานาชาติ อันเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ผลงานได้รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือถ้าคิดว่าผลงานมีความสร้างสรรค์ก็สามารถส่งประกวดรับรางวัลและทุนได้อีกด้วย

          นอกเหนือจากการสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยสู่สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ

          สำหรับในกลุ่มงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยก็มีการมอบรางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ

          เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทุนสนับสนุนมากมายสำหรับบุคลากรในการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพงานวิชาการสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น