Loading...

YPIN Factsheet no.2 รวมทุนวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย

“หลากรูปแบบทุนสนับสนุนการทำวิจัยภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

 

 

โจทย์วิจัยกับการขอทุนวิจัยที่เหมาะสม

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกองบริหารการวิจัยได้มีการจัดสรรทุนภายใน สำหรับให้นักวิจัยและบุคลากร สามารถขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยได้ โดยแต่ละทุนมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการให้ทุน เช่น ทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป็นเงินสนับสนุนหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในขณะที่ทุนทุนวิจัยประเภทกำหนดหัวข้อเป็นเงินทุนสนับสนุนให้เกิดการออกแบบงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

          นอกจากนี้ยังมีทุนทุนวิจัยทั่วไปสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการวิจัย และทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเน้นพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์ ทั้งยังมีทุนวิจัยสถาบันเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และนอกเหนือจากเงินทุนวิจัยจากส่วนกลางแล้ว ยังมีกองทุนวิจัยของคณะต่าง ๆ และ ทุนสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย ที่นักวิจัยสามารถขอรับการสนับสนุนในการทำวิจัยได้

การต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม่

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนแหล่งผลักดันให้เกิดการจัดตั้งความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาแหล่งสร้างสรรค์และผลิตองค์ความรู้ใหม่ทั้งในสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีทุนสำหรับนักวิจัยที่มีความต้องไปนำเสนองานในต่างประเทศด้วย อีกส่วนสำคัญคือนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดสรรทุนเฉพาะสำหรับนักวิจัยรุ่ยนใหม่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี

บัณฑิตธรรมศาสตร์ก็มีทุนสนับสนุนให้เช่นกัน

          อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ผลักดันงานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีทุนหลากหลายประเภทในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานวิชาการของบัณฑิตศึกษา เช่นทุนวิจัยทั่วไปสำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการผลิตงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม หรือเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผลงานนักศึกษาได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะมากยิ่งขึ้น

          นอกเหนือจากทุนสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานแล้ว มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยสอน เพื่อฝึกทักษะการสอนและช่วยแบ่งเบาภาระงานของคณะอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีทุนสนับสนุนการเรียนโดยเฉพาะสำหรับปริญญาเอก และทุนนรนิติ เศรษฐบุตรที่อุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และคณะอื่น อีกด้วย