Loading...

YPIN Factsheet no.3 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการ

“เผยแหล่งทุนสำหรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและระดับสากล”

 

 

          ภายใต้โครงการปีแห่งการตีพิมพ์ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความุ่งหวังให้นักวิชาการ อาจารย์ และบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในระดับสากล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีแหล่งสนับสนุนมากมายสำหรับทั้งนักวิจัยรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อเอื้อให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์สังคมได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งทุนในการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน เพราะนี่ถือเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยในการยกระดับสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยสามารถนำมาขอทุนจากมหาวิทยาลัยได้

          เป็นการสนับสนุนเงินทุนในการเผยแพร่บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ทั้งอาจนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และบริการสังคม โดยผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น

          ข้อกำหนดสำคัญของการขอรับสนับสนุนเงินทุนนี้คือต้องเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเท่านั้น ไม่ใช่บทความที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ หรือวารสารจากงานประชุมวิชาการ ที่สำคัญต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นเพื่อขอรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ๆ

          แน่นอนว่ายิ่งผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในระดับที่สูงก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วย โดยสำหรับบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารตามฐานข้อมูลสากลอย่าง Scopus หรือ ISI Web of Science สามารถขอรับทุนได้เริ่มจากควอไทล์ที่ 1 ได้รับสนับสนุน 50,000 บาท ควอไทล์ที่ 2 ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท ควอไทล์ที่ 3 ได้รับสนับสนุน 30,000 บาท ควอไทล์ที่ 4 ได้รับสนับสนุน 20,000 บาท

          และสำหรับงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในระดับชาติ Thai journal Citation Index (TCI) ทั้งกลุ่มที่ 1 และ 2 ได้รับสนับสนุน 5,000 บาท ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติชิ้นแรกของปี มหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 10,000 บาท

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ขอรับทุนสนับสนุนได้เช่นกัน

          ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะให้ความสำคัญอย่างมากต่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ละเลยที่จะสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดการทำวิจัยในอนาคต สำหรับปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนเฉพาะสำหรับพิจารณามอบให้ผู้ผลิตบทความลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ

          ในการนี้มหาวิทยาลัยได้แบ่งการจัดสรรทุนเป็น 2 ประเภทใหญ่ โดยสำหรับผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารตามฐานข้อมูลสากลอย่าง Scopus หรือ ISI Web of Science สามารถขอรับทุนมูลค่า 10,000 บาท ในขณะที่บทความที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ Thai journal Citation Index (TCI) ทั้งกลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ในมูลค่า 5,000 บาท