Loading...

แสดงความยินดีทีมวิจัยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ด้านนโยบาย

"ทีมวิจัยนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ด้านนโยบายประจำปี 2560 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย""

 

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2560 โดยทีมวิจัยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ด้านนโยบาย จากผลงานวิจัยเรื่อง “การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย”

          งานวิจัย การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าการทุจริตเชิงนโยบายเป็นการกระทำร่วมกันอย่างเป็นระบบของหลากหลายตัวแสดงทั้งนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ ระบบนี้สร้างปัญหาต่อการตรวจสอบการทุจริต นำมาซึ่งการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

          ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต และทีม เสนอให้มีการตรากฎหมายเพื่อวางกลไกการตรวจสอบการกำหนดนโยบายของฝ่ายการเมือง และเสนอให้มีการใช้หลักการสมคบเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายในการปราบปรามผู้สมคบกันกระทำความผิดที่ยังเป็นช่องว่างสำคัญของกฎหมายไทย

 

 

ขอขอบคุณภาพ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยระบุ งานวิจัยนี้มีความโดดเด่นสำคัญคือมุ่งสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาสำคัญยิ่งของประเทศไทย และนี่ถือเป็นงานวิจัยแรกๆ ที่ได้ทำการศึกษาถึงปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายผ่านมุมมองของกฎหมาย โดยอาศัยการศึกษากรณีปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศร่วมด้วย

          งานชิ้นนี้จึงมีคุณูปการสำคัญซึ่งชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของกฎหมายไทย และสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุหรือต้นตอของปัญหา อันนำไปสู่การเสนอแนะการตรากฎหมายทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงป้องกันและปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง