Loading...

ธรรมศาสตร์กวาด 18 รางวัลเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

“ธรรมศาสตร์มีความพร้อมในหลากหลายด้านที่จะผลักดันการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ”

 

 

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาสภาวิจัยแห่งชาติได้จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อมอบรางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ทั้งนี้สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถคว้ารางวัล 18 รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ทั้งนี้รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นอย่างมากในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศไทย ทั้งในด้านสังคม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอุตสาหกรรม และยิ่งในกลุ่มงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และนี่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ร่วมกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ทั้งนี้สำหรับในการรับมอบรางวัลในครั้งนี้นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 18 รางวัล อันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านการวิจัย พัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสู่สังคมได้จริง โดยในจำนวน 18 รางวัลนี้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล สาขานิติศาสตร์ 2.ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา สาขาเศรษฐศาสตร์ และ 3.ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ สาขาสังคมวิทยา

          รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ รางวัลระดับดีมาก 2.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ รางวัลระดับดีมาก 3. ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง และคณะ รางวัลระดับดี 4. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต และคณะ รางวัลระดับดี รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1. ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล รางวัลระดับดีมาก 2. ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์ รางวัลระดับดี 3. ดร.ธนาธร ทะนานทอง รางวัลระดับดี 4. ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ รางวัลระดับดี และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด รางวัลระดับดีมาก 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ รางวัลระดับดี 3. นางสาวสุภาวดี ทับกล่ำ รางวัลระดับดี 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ และคณะ รางวัลประกาศเกียรติคุณ

          นี่ถือเป็นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องน่ายินรับปีใหม่นี้ และถือเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างและความก้าวหน้าที่สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม”