Loading...

ยินดีต้อนรับสู่ธรรมศาสตร์

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมแล้วกับการเป็น “มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน” ด้วย 4 กลุ่มกลยุทธ์หลัก Future Workforce, Future Workplace, Future Life and Society และ Future Collaboration เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นมากกว่าพื้นที่การเรียนการสอน มุ่งสู่การเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกมิติ และการสร้างผู้นำรุ่นใหม่สำหรับอนาคต

 

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับธรรมศาสตร์

ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยยึดมั่นคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ณ วันนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดมั่นในหลักปรัชญาการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริการสู่สังคม การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ความเสมอภาคทางสังคม และความยุติธรรม ภายใต้ปรัชญาของรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570)

1
พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต (Future Workforce) 🔸 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
2
พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต (Future Workplace) 🔸 พัฒนากายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารด้านต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
3
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต (Future Life and Society) 🔸 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การบริการสังคมและบริการสุขภาพ
4
พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต (Future Collaboration)🔸 พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ของสังคมไทยและสังคมโลก

VOICES OF THAMMASAT

การที่ธรรมศาสตร์มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้อิสระเหมือนคำว่า "นอกระบบ"สภาฯ ยังต้องกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น เพื่อให้การพัฒนานั้นสามารถ ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ในรูปแบบกราฟ และแผนภูมิภาพ

รายละเอียด
TU-Wiki

การจัดการความรู้ การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 

รายละเอียด
ท่าพระจันทร์

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0+66 (0) 2613 3333, 0-2221-6171-80, 0-2221-6111-20

email: admin@tu.ac.th

รายละเอียด
ศูนย์รังสิต

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทร. 0-2564-4440-79 

รายละเอียด
ศูนย์พัทยา

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 0-3825-9050-55 

รายละเอียด
ศูนย์ลำปาง

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

โทร. 0-5423-7999 โทรสาร 0-5423-7999 ต่อ 5119 

รายละเอียด

คณะ | วิทยาลัย | สถาบัน

รายละเอียด

งานวิจัย

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน

รายละเอียด