Loading...

ผลงานวิจัย

แอปพลิเคชั่นตรวจโรคอัลไซเมอร์ด้วยเสียงพูด แม่นยำสูงสุด

โดยสามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟน ทราบผลภายในครึ่งชั่วโมง ผลงานดังกล่าวเป็นของ รศ.ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกจากงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 45 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

รายละเอียด
นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขับเคลื่อนการผลิตนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้พิการขึ้นมามากมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

รายละเอียด

สิ่งสนับสนุนการวิจัย

หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยหลายหน่วยงาน เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

รายละเอียด
วารสารการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร

รายละเอียด
TURAC

ศูนย์รวมทุนการวิจัย  

รายละเอียด
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้กับการวิจัยได้

รายละเอียด