Loading...

ผลงานวิจัย

แอปพลิเคชั่นตรวจโรคอัลไซเมอร์ด้วยเสียงพูด แม่นยำสูงสุด

โดยสามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟน ทราบผลภายในครึ่งชั่วโมง ผลงานดังกล่าวเป็นของ รศ.ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกจากงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 45 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

รายละเอียด
นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขับเคลื่อนการผลิตนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้พิการขึ้นมามากมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

รายละเอียด

สิ่งสนับสนุนการทำวิจัย

หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

รายละเอียด
วาสารการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร

รายละเอียด
TURAC

ทุนการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับทุน และการหาทุนที่เกี่ยวกับการวิจัย

รายละเอียด
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยี หรือสิ่งที่ธรรมศาสตร์ให้ความสนใจ หรือการนำเทคโนโลยี มาใช้กับการทำวิจัย

รายละเอียด