Loading...

เข้าสู่ระบบ

บริการ

โครงการฝึกอบรม

การฝึกอบรม และสัมนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่น่าสนใจประจำปี

รายละเอียด
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไปจนถึงการสรุปผลการประเมิน

รายละเอียด
กิจกรรมกองทรัพยากรมนุษย์

รวบรวมภาพกิจกรรม สื่อมัลติมีเดีย วิดีโอ เว็บไซต์ และงานพัฒนาต่างๆ ที่จัดทำโดยกองทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด

การเรียนรู้และการสนับสนุน

คู่มือพนักงานใหม่

ระเบียบการบรรจุและการแต่งตั้ง สัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด
ระบบอินทราเน็ต

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานอันหลากหลาย อาทิ ระบบงานออนไลน์, ระบบคำนวนบำนาญ, ระบบตรวจสุขภาพประจำปี, ระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร และอีกมากมาย

รายละเอียด

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เป็นต้น

รายละเอียดสวัสดิการ
ที่พักอาศัย/หอพัก

หอพักบุคลากร อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มีร้านค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในทุกด้าน

รายละเอียด หอพัก
สหกรณ์ออมทรัพย์

เป็นสถาบันการเงิน ส่งเสริมให้สมาชิก รู้จักออมทรัพย์ สร้างหลัก สร้างฐาน และสนับสนุนการศึกษาของบุตร ธิดา ให้มีบ้านเป็นของตนเอง ให้สวัสดิการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน

 

รายละเอียด สอมธ.
ประกันสุขภาพ

โครงการประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว

รายละเอียด
ระเบียบ/ข้อบังคับ

กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย โดยประมวลระเบียบด้านบุคคล

รายละเอียด
สภามหาวิทยาลัย

เพื่อการดำเนินการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สภามหาวิทยาลัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้น 

รายละเอียด
นามานุกรม

แหล่งรวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ โดยเรียงตามลำดับอักษรของชื่อหรือจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา

รายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน

ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่กองทรัพยากรมนุษย์

 

รายละเอียด
การลาศึกษาและให้ทุนสนับสนุน

การลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สิทธิบุคลากรภายในองค์กร โดยมีทุนให้การสนับสนุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้กับบุคลากร เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด
ฐานข้อมูลกฎหมาย

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะสำรวจ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

รายละเอียด

กองทุนต่าง ๆ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองทุน กบข.

กองทุนบำเน็จบำนาญสำหรับข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนการรับราชการเมื่อลาออกจากราชการแล้ว

รายละเอียด
ประกันสังคม

สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในกรณีเจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร ชราภาพ ว่างงาน

รายละเอียด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีไว้สำหรับพนักงานและบุคลากรภายใน

รายละเอียด