Loading...
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง อีกหนึ่งส่วนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู้จักศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงกับอาจารย์ทันตแพทย์ ดร.ปิยะพงษ์  พรรณพิสุทธิ์

รายละเอียด
การวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยทั่วโลกต่างมุ่งมั่นในการต่อยอดผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าและการพัฒนาประเทศ

รายละเอียด
YPIN Factsheet no.4 ทุนการเผยแพร่ผลงานเชิงสร้างสรรค์และการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เผยแหล่งทุนสำหรับเผยแพร่ผลงานเชิงสร้างสรรค์และการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รายละเอียด
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พื้นฐานการทำงานวิจัยของสายสังคมศาสตร์

รู้จักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

รายละเอียด