Loading...
YPIN TALK SERIES 03

การบรรยายภายใต้ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม "แนวทางการเขียน Business Plan และการทำงานกับ Start Up ในแผนบูรณาการการวิจัย"

ดูเพิ่มเติม

ลงทะเบียน
อาจารย์กับการทำงานวิจัย สู่การต่อยอดด้านการสอน

ณ วันนี้งานวิจัยถือเป็นฐานสำคัญในการต่อยอดด้านการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจึงต้องทำวิจัยให้มากเพื่อให้การสอนมีความแปลกใหม่และหลากหลาย

รายละเอียด
รู้จัก YPIN Ambassador รุ่นที่ 1

เปิดตัว YPIN Ambassador รุ่นที่ 1 ผู้ร่วมผลักดันโครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การปฏิบัติ

รายละเอียด
YPIN FACTSHEET NO.2 รวมทุนวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย

หลากรูปแบบทุนสนับสนุนการทำวิจัยภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด