Loading...
YPIN Factsheet no.3 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการ

เผยแหล่งทุนสำหรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและระดับสากล

รายละเอียด
YPIN TALK SERIES ครั้งที่ 3 การพัฒนางานวิจัยเพื่อการต่อยอดพัฒนาประเทศ

งานวิจัยยุคใหม่ต้องไม่ใช่เพียงเพื่อตอบโจทย์การสร้างฐานความรู้เท่านั้น หากต้องสามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้ด้วย

รายละเอียด
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง อีกหนึ่งส่วนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู้จักศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงกับอาจารย์ทันตแพทย์ ดร.ปิยะพงษ์  พรรณพิสุทธิ์

รายละเอียด
การวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยทั่วโลกต่างมุ่งมั่นในการต่อยอดผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าและการพัฒนาประเทศ

รายละเอียด