Loading...

หลักสูตร

ปริญญาตรี

รายละเอียดของหลักสูตรในระดับชั้นปริญญาตรี

 

 

รายละเอียด
บัณฑิตศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด
ประกาศนียบัตร

รายละเอียดของหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร

รายละเอียด
นานาชาติ

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนทางการเงินหลากหลายช่องทางในรูปแบบทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ

รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา

วันที่สำคัญๆ 

ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2มกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อนมิถุนายน - สิงหาคม
ภาคการศึกษา
ปฏิทินการศึกษาของแต่ละหลักสูตรอาจจะแตกต่างกัน โปรดดูที่โปรแกรมเฉพาะแผนกสำหรับรายละเอียด.

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

หอพัก

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 8,000 คน แบ่งออกเป็น หอพักโซน B, C, E, F และ M โดยทางหอพักมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในทุกด้าน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย อีกทั้งมีร้านค้าและบริการหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด

รายละเอียด
บริการสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษาธรรมศาสตร์มีสิทธิได้รับการดูแลรักษาสุขภาพจากมหาวิทยาลัยในการ ตรวจรักษาพยาบาลแบบปฐมภูมิ(Primary care unit) ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต แนะนำด้านสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิบัตรประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียด
กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมและเหตุการณ์ในส่วนของความรู้และความบันเทิงต่างๆ ของนักศึกษาที่เกิดขึ้น

รายละเอียด

ชุมนุม ชมรม และสมาคมของนักศึกษา

องค์การนักศึกษา

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
สภานักศึกษา
รายละเอียด
ชุมนุม/ชมรม
รายละเอียด
บริการ นศ.ต่างชาติ
รายละเอียด

FAQ: คำถามคำตอบ

ดูตามหมวดหมู่

การเทียบโอนหน่วยกิต

ตอบ แตละคณะจะมีเงื่อนไขแตกตางกัน ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตwww.reg.tu.ac.th >> "คูมือการศึกษาออนไลน" >> หลักเกณฑ การยายคณะและเทียบโอนหนวยกิต (สําหรับระดับปริญญาตรี) >> หลักเกณฑการเทียบโอนหนวยกิต

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้เมื่อไร

ตอบ นักศึกษาที่แจงจบการศึกษา ประมาณ 1 เดือนหลังผลการเรียนประกาศครบทุกวิชา ตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จไดที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> ผูสําเร็จการศึกษา >> รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา หรือเขาสูระบบ จะมีเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

จดทะเบียนได้สูงสุด/ต่ำสุดกี่หน่วยกิต

ตอบ ภาค 1 หรือ ภาค 2 : ต่ําสุด 9 หนวยกิต ยกเวน เจ็บปวยและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือ กรณีที่คาดวาจะเปนภาคสุดทาย ของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาเทานั้น / สูงสุด 22 หนวยกิต ยกเวน กรณีที่เปนนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปที่ 4 โดยไดรับอนุมัติ จากอธิการบดี ภาคฤดูรอน : สูงสุด 6 หนวยกิต หากจะจดทะเบียนฯ เกินกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต ทําไดในกรณีที่คาดวาจะเปน ภาคสุดทายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี

ให้บุคคลอื่นมาติดต่อดำเนินการต่างๆ ได้หรือไม่ เช่น การขอรับหนังสือสำคัญต่างๆ เป็นต้น

ตอบ ใบมอบฉันทะ + สําเนาบัตรประชาชนของตนเอง(รับรองสําเนาถูกตอง) + สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ(รับรอง สําเนาถูกตอง)