Loading...

ยินดีต้อนรับ

ธรรมศาสตร์คงไม่ใช่เพียงแค่มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตและสร้างงานวิชาการเท่านั้น แต่ต้องสร้างผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกเรามองไกลไปถึงตรงนั้น วิสัยทัศน์ของเรา จึงมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติสร้างนักศึกษาพันธ์ใหม่ ที่พร้อมรับความท้าทายมากมาย สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับ Inclusive Development คือ ต้องดูแลคนทุกกลุ่ม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการเรียนการสอนต้องมีทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้คือความท้าทาย เราจึงกำหนดทักษะที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้ เช่น ความเป็นผู้ประกอบการ และภาษาที่ควรจะสื่อสารได้ถึง 3 ภาษา นอกจากนี้ ต้องมีทักษะของการเป็นคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเราจะประเมินเขาก่อนจบการศึกษา 

การอยู่ในโลกใบนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ต้องมีเพื่อน มีพาร์ตเนอร์ ทำให้เขาออกสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคง 

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับธรรมศาสตร์

ประวัติธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยยึดมั่นคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ณ วันนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดมั่นในหลักปรัชญาการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริการสู่สังคม การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ความเสมอภาคทางสังคม และความยุติธรรม ภายใต้ปรัชญาของรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

1
สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
2
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง พัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้ มาตรฐานสากล
5
มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

บุคลากรของธรรมศาสตร์

สถาบันชั้นนำที่รวบรวมบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์และจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ออกสู่สังคมไทย

 

รายละเอียด
VOICES OF THAMMASAT

การที่ธรรมศาสตร์มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้อิสระเหมือนคำว่า "นอกระบบ"สภาฯ ยังต้องกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น เพื่อให้การพัฒนานั้นสามารถ ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ในรูปแบบกราฟ และแผนภูมิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจ

รายละเอียด
ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระดับปริญญาตรีจะมีเฉพาะหลักสูตรนานาชาติและโครงการพิเศษในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น คณะนิติศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, วิทยาลัยสหวิทยาการ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ (PBIC)

รายละเอียด
ศูนย์รังสิต

ศูนย์รังสิต เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

รายละเอียด
ศูนย์พัทยา

ศูนย์ถาวรอุษา พรประภา หรือ ศูนย์พัทยา มีเนื้อที่ 565 ไร่ เป็นที่ตั้งของอุทยานการเรียนรู้, วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
ศูนย์ลำปาง

อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 364 ไร่ โดยมีอาคารเรียนรวมหลังแรกชื่อว่า "อาคารสิรินธรารัตน์" เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ   

 

รายละเอียด

หน่วยงานในธรรมศาสตร์

คณะ | วิทยาลัย | สถาบันฯ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดการเรีนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในทุกด้าน

รายละเอียด
หน่วยงานวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน อันได้แก่ ก้าวล้ำงานวิจัย ก้าวไกลสู่นานาชาติ ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน

รายละเอียด
หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดการโครงสร้างภายใน เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด