Loading...

ยินดีต้อนรับ

ธรรมศาสตร์คงไม่ใช่เพียงแค่มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตและสร้างงานวิชาการเท่านั้น แต่ต้องสร้างผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก เรามองไกลไปถึงตรงนั้น วิสัยทัศน์ของเรา จึงมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ สร้างนักศึกษาพันธ์ใหม่ ที่พร้อมรับความท้าทายมากมาย สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับ Inclusive Development คือ ต้องดูแลคนทุกกลุ่ม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การเรียนการสอนต้องมีทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้คือความท้าทาย เราจึงกำหนดทักษะที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้ เช่น ความเป็นผู้ประกอบการ และภาษาที่ควรจะสื่อสารได้ถึง 3 ภาษา นอกจากนี้ ต้องมีทักษะของการเป็นคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเราจะประเมินเขาก่อนจบการศึกษา

การอยู่ในโลกใบนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ต้องมีเพื่อน มีพาร์ตเนอร์ ทำให้เขาออกสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคง 

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับธรรมศาสตร์

ประวัติธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477  ชื่อมหาวิทยาลัยแรกเริ่ม คือ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) จากแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ณ วันนี้

Thammasat University still follows its guiding philosophy to uphold academic excellence, services to society, promotion of arts and culture, social equality and social justice under the philosophies of constitutional monarchy and democracy. 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

1
สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
2
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง พัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้ มาตรฐานสากล
5
มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

บุคลากรของธรรมศาสตร์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
VOICES OF THAMMASAT

การที่ธรรมศาสตร์มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้อิสระเหมือนคำว่า "นอกระบบ" สภาฯ ยังต้องกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น เพื่อให้การพัฒนานั้นสามารถ ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับธรรมศาสตร์ ที่น่าสนใจต่อผู้เข้ามาเยี่ยม ชมเว็บไซด์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด
ท่าพระจันทร์

2 ท่าพระจันทร์
กรุงเทพฯ 10200

รายละเอียด
ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
คลองหลวง, รังสิต
ปทุมธานี 12121

รายละเอียด
ศูนย์พัทยา

39/4 หมู่ 5 บางละมุง
ชลบุรี 20150

รายละเอียด
ศูนย์ลำปาง

248 หมู่ 2
ถนน.ลำปาง-เชียงใหม่
ห้างฉัตร, ลำปาง 52190

รายละเอียด

หน่วยงานในธรรมศาสตร์

คณะ | วิทยาลัย | สถาบันฯ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียด
หน่วยงานวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

รายละเอียด
หน่วยงานภายใน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน

รายละเอียด