Loading...

หน่วยงานให้บริการนักศึกษา

บริการยืม-คืน ห้องสมุดสาขา

สมาชิกห้องสมุดซึ่งใช้บริการห้องสมุด ณ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา สามารถยืมหนังสือซึ่งมีให้บริการที่ห้องสมุดสาขาต่างวิทยาเขตได้

รายละเอียด
ห้องสมุด

เปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดทุกท่านแนะนำหนังสือและสื่อเข้าห้องสมุด โดยท่านสามารถแนะนำหนังสือที่เห็นว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ควรค่าแก่การอ่าน

รายละเอียด

การบริการนักศึกษา

บริการสื่อการศึกษา

ให้บริการโสตทัศนวัสดุหลายหลายประเภท เช่น วีดิทัศน์ ซีดีเพลง ดีวีดีภาพยนตร์ ดีวีดีสารคดี เทปบันทึกภาพงานวิชาการต่าง ๆ ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

รายละเอียด
บริการด้านสารสนเทศ

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ (Edutainment Room)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 1 (Student Computer Lounge)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 (Sudent Computer Lab)

รายละเอียด

สู่เส้นทางอาชีพ

ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง ทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำโดยกองกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานแนะแนวการศึกษา

รายละเอียด
ทุนการศึกษา

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
VOLUNTEERING

นักศึกษาร่วมใจเป็นจิตอาสา ทาสี โรงเรียนให้น้อง

รายละเอียด