Loading...

ข้อมูลการเรียนการสอน

ธรรมศาสตร์ วันนี้

ตลอด 84 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนคือ จิตวิญญาณและรากเหง้าของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนเป็นหุ้นส่วนที่ต้องรักหวงแหนและดูแลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรือง คิดถึงประชาชน และทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งได้รับการสืบสานด้วยความภาคภูมิใจมาจวบจนถึงทุกวันนี้

นายกสภามหาวิทยาลัย
คณะฯ / วิทยาลัย / สำนัก

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในทุกด้าน

รายละเอียด
บริการการศึกษา

รวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ บริการทางการศึกษา และรายละเอียดหลักสูตรของแต่ละคณะและสาขาวิชาต่างๆ

รายละเอียด

บริการทางวิชาการ

ห้องสมุด

ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลา ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย สื่อหลากหลายรูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป

รายละเอียด
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำหน่ายทั้งตำราวิชาการ วรรณกรรม หนังสือเด็ก และหนังสือทั่วไป มีบริการสั่งซื้อออนไลน์และรับจัดหนังสือเข้าหน่วยงานหรือห้องสมุด

รายละเอียด
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

ทำหน้าที่สนับสนุนให้นักศึกษาพิการมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปิดช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำทางสังคม

รายละเอียด

สารสนเทศเพื่อการศึกษา

บริการด้านไอที

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้บริการด้านไอทีได้อย่างราบรื่น

รายละเอียด
การเรียนออนไลน์

แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนจากอาจารย์เจ้าของวิชา จึงมีความน่าเชื่อถือสูงและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่สนใจการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

รายละเอียด