Loading...

ข้อมูลการเรียนการสอน

ธรรมศาสตร์ วันนี้

ทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ เพื่อให้ธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากล 

นายกสภามหาวิทยาลัย
คณะฯ / วิทยาลัย / สำนัก

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ

รายละเอียด
บริการการศึกษา

งานบริการด้านกิจการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปสำหรับนักศึกษา

รายละเอียด
การเรียนออนไลน์

(E-Learning) เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระในรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

บริการทางวิชาการ

ห้องสมุด

สามารถค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มธ. รวมทั้งสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้

รายละเอียด
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีหนังสือเรียน หนังสือเสริมความรู้ต่างๆ  ให้รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

รายละเอียด
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

เสริมสร้างความเสมอภาคให้แก่คนทุกกลุ่ม ทุกภาค ปิดช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำทางสังคม

รายละเอียด

สารสนเทศเพื่อการศึกษา

อีเมล์

การให้บริการเกี่ยวกับอีเมล์ที่ใช้งานกันในมหาวิทยาลัยทั้งหมด

รายละเอียด
บริการด้านไอที

การให้บริการทางด้าน IT ในส่วนต่างๆ 

รายละเอียด