Loading...

ธรรมศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ต่อทั้งปวงชนชาวไทยและชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการ การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา และการพัฒนาความเจริญก้าวหน้ามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ

     ด้านวิชาการและการศึกษา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นับเป็นระยะเวลาถึง 48 ปี และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา พระองค์ได้พระราชทานทุนภูมิพล แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เรียนดีเยี่ยมและเป็นผู้ที่อัตคัดขัดสน รวมทั้งพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เพื่อคัดเลือก ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชาแขนงต่าง ๆ เดินทางไปรับการศึกษาขั้นสูงเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ ทั้งยังได้พระราชทานเงินทุนเป็นทุนเริ่มแรกสำหรับสร้างหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนทำให้มีผู้สืบสานพระราชปณิธานให้การสนับสนุน ส่งผลให้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน

     พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึง 12 ครั้ง โดยครั้งสำคัญที่จดจารึกแนบแน่นในดวงใจชาวธรรมศาสตร์ก็คือ เมื่อครั้งเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงดนตรี และโปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด ทรงปลูกต้นยูงทองที่บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัย และได้พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัย

     เมื่อครั้งวาระครบรอบ 50 ปี และ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. เพื่อประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และยังได้มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จฯ มาทรงเททองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง ภ.ป.ร. ธรรมศาสตร์ 60 ปี และเหรียญพระพุทธสิหิงค์ ภ.ป.ร. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

     เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายสู่ศูนย์รังสิต พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโดมบริหาร ณ ศูนย์รังสิต และในเวลาต่อมา ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และทรงปลูกต้นยูงทอง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโดมบริหาร พร้อมทั้งทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อีกด้วย

     ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ชั่วนิจนิรันดร์ และจักดำเนินตามรอยพระบาท สืบสานพระราชปณิธานเพื่อการทำประโยชน์สืบต่อไป ทั้งในด้านการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม