Loading...

หลักสูตร

ปริญญาตรี

เปิดสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

รายละเอียด
บัณฑิตศึกษา

เปิดสอนปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาคปกติ (ในเวลาราชการ) และภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

รายละเอียด
ประกาศนียบัตร

เปิดสอนเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือและบุคคลที่ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระบบ ไม่จำกัดวุฒิ และอายุ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

THAMMASAT UNIVERSITY FOR YOU

U OPEN ที่นี่...เปิดโอกาสให้ทุกการเรียนรู้

U SMART ที่นี่...สอนให้เรียนรู้โลก

U HAPPY ที่นี่...มีพื้นที่ของความสุข

U SUCCESS ที่นี่...ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ

U PROUD ที่นี่...ก่อเกิดความภาคภูมิใจ

ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนทางการเงินหลากหลายช่องทางในรูปแบบทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ

รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

สิงหาคม - ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2

มกราคม - พฤษภาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

มิถุนายน - สิงหาคม

หมายเหตุ:

ปฏิทินการศึกษาของแต่ละหลักสูตรอาจแตกต่างกัน

 

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

หอพัก

หอพักนักศึกษา สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 8,000 คน มีร้านค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในทุกด้าน

รายละเอียด
บริการสุขภาพนักศึกษา

นักศึกษาสามารถใช้สิทธิตรวจรักษาพยาบาล รับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตรวจสอบสิทธิบัตรประกันสุขภาพ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียด
กิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรมวิชาการ อาสาสมัคร เพื่อสังคม กีฬา และบันเทิง

รายละเอียด

ชุมนุม ชมรม และสมาคมของนักศึกษา

สภานักศึกษา

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการของนักศึกษา พิจารณาโครงการ งบประมาณ การจัดตั้งหรือยุบชุมนุม/ชมรม รวมถึงการพิจารณากฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
องค์การนักศึกษา

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมนักศึกษา ประสานงานและให้ความสะดวกในการดําเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาแต่ละคณะ รวมถึงควบคุมและให้ความสะดวกในการดําเนินงานแก่ชุมนุมและชมรมต่างๆ 

รายละเอียด
ชุมนุม/ชมรม

ชุมนุม/ชมรม แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายกีฬา ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ และฝ่ายศาสนาและจริยธรรม

รายละเอียด
บริการงานต่างประเทศ

มีหน้าที่หลักในการให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ

รายละเอียด

FAQ: คำถามที่พบบ่อย

ดูตามหมวดหมู่

การเทียบโอนหน่วยกิตทำอย่างไร

ตอบ แต่ละคณะจะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th >> คู่มือการศึกษาออนไลน์ >> หลักเกณฑ์การย้ายคณะและเทียบโอนหน่วยกิต (สําหรับระดับปริญญาตรี) >> หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

 

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้เมื่อไร

ตอบ นักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา ประมาณ 1 เดือนหลังผลการเรียนประกาศครบทุกวิชา สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th >> ผู้สําเร็จการศึกษา >> รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา หรือเข้าสู่ระบบ ก็จะพบเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 

 

จดทะเบียนได้สูงสุด/ต่ำสุดกี่หน่วยกิต

ตอบ ภาค 1 หรือ ภาค 2 : ต่ำสุด 9 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี หรือกรณีที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาเท่านั้น และสามารถจดทะเบียนได้สูงสุด 22 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีที่เป็นนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปีที่ 4 โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

ภาคฤดูร้อน : สูงสุด 6 หน่วยกิต หากจะจดทะเบียนฯ เกินกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ทําได้ในกรณีที่คาดว่าจะเป็น ภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี

 

ให้บุคคลอื่นมาติดต่อดำเนินการต่างๆ แทนได้หรือไม่ เช่น การขอรับหนังสือสำคัญต่างๆ

ตอบ สามารถทำได้โดยต้องมีใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง (รับรองสำเนาถูกต้อง) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (รับรองสำเนาถูกต้อง)