Loading...

ข้อมูลการเรียนการสอน

ธรรมศาสตร์ วันนี้

ตลอด 84 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนคือ จิตวิญญาณและรากเหง้าของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนเป็นหุ้นส่วนที่ต้องรักหวงแหนและดูแลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรือง คิดถึงประชาชน และทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งได้รับการสืบสานด้วยความภาคภูมิใจมาจวบจนถึงทุกวันนี้

นายกสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา คณะ | วิทยาลัย | สถาบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทุกด้าน

รายละเอียด
บริการการศึกษา

รวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และบริการวิชาการทางการศึกษา

รายละเอียด

บริการทางวิชาการ

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลา ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย สื่อหลากหลายรูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

รายละเอียด
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำหน่ายตำราวิชาการ วรรณกรรม หนังสือเด็ก และหนังสือทั่วไป พร้อมบริการสั่งซื้อออนไลน์ และรับจัดหนังสือเข้าหน่วยงานหรือห้องสมุด

รายละเอียด
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

ทำหน้าที่สนับสนุนให้นักศึกษาพิการมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปิดช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำทางสังคม

รายละเอียด

สารสนเทศเพื่อการศึกษา

บริการด้านไอที

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้บริการด้านไอทีได้อย่างราบรื่น

รายละเอียด
การเรียนออนไลน์

แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีความน่าเชื่อถือสูงและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (Thammasat Gen Next Academy) ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้เรียน ทุกกลุ่มวัย 

รายละเอียด
ปริญญาโทออนไลน์

ส่งมอบทักษะอนาคต I หลักสูตรคุณภาพจากธรรมศาสตร์ I เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา I ควบคุมงบประมาณได้

รายละเอียด