Loading...

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการบริหารงาน การดำเนินงาน

07.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
08.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

09.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

10.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

13.E–Service

E–Service

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

14.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

15.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

16.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

21.การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

ข้อมูลด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลด้าน NO GIFT POLICY

26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ข้อมูลด้านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน

25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566
  • การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2567
35.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน