Loading...

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อธิการบดี

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดี

โทร : 02-564-4440 ต่อ 1111, 02-564-2909
โทรสาร. 02-224-8105

รองอธิการบดี

รศ.ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โทร. 02 613 2004, 02 613 2014 (ท่าพระจันทร์)
02 564 4440 ext. 1004, 1014 (รังสิต)
โทรสาร. 02-225-2109

รศ.โรจน์  คุณเอนก
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

โทร. 02 564 4440 - 49  ext.​ 1223 (ศูนย์รังสิต)
โทรสาร. 02-564-4480

ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

โทร. 02 564 4440 ext. 1106 (ศูนย์รังสิต)
โทรสาร. 02-564-4444 ต่อ 1012

รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์

โทร. 02 613 2003 (ท่าพระจันทร์)
โทรสาร. 02-225-2109

รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

โทร. 02 564 4440 ext. 1030 (ศูนย์รังสิต)
โทรสาร. 02-564-2844

รศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

โทร. 02 564 4440 ext. 1016 (ศูนย์รังสิต)
โทรสาร. 02-564-2905

รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย

โทร. 02 613 2006 (ท่าพระจันทร์)
โทรสาร. 02-224-8099

รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ

โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 1009
โทรสาร. 02-564-4408

รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต

โทร. 02 564 4440-79 ext. 1101 (ศูนย์รังสิต)
โทรสาร. 02-564-4409

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทร. 02 613 3915 (ท่าพระจันทร์)
โทรสาร. 02-224-8099

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา

โทร. 02 564 4440-59 ext. 4545, 4546 (ศูนย์รังสิต)
โทรสาร. 02-926-7703-5

รศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 02 564 4440 ext. 1102 (ศูนย์รังสิต)
โทรสาร. 02-564-2844

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โทร. 02-613-2401
โทรสาร. 0-224-9428

รศ.ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1018
โทรสาร. 02-564-4444 ต่อ 1012

ผศ.ทพญ.สิริภัทรา พัชนี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

โทร. 02-613-3023
โทรสาร. 02-224-8099

ผศ.ดร.อดิพล  เอื้อจรัสพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

เบอร์ 02-623-5055-8 โทรสาร. 02-623-5060

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

โทร. 02 926 9937
โทรสาร. 02-564-4418

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ์
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

โทร. 02-564-4440-49
โทรสาร. 02-564-4418

อาจารย์ ดร. ภารวีร์  กษิตินนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังด้านบริหารการคลัง

โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 1008
โทรสาร. 02-564-3043

น.ส.นาตยา กิมยงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังด้านระบบบัญชี

โทร. 02 564 4440-59 ext. 2814
โทรสาร. 02-564-2940

รศ.ดร.อานนท์ มาเม้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

โทร. 02-623-5180, 02-613-2026
โทรสาร. 02-224-8099

ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ศูนย์ลําปาง

โทร. 054 237 999 ext. 5003 (ศูนย์ลำปาง)
โทรสาร. (054)268-701

อ.ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลําปาง

โทร. 054 237 999 (ศูนย์ลำปาง)
โทรสาร. 054-237-991 ต่อ 5119

ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต

โทร. 02 564 4440-79 ext. 1193 (ศูนย์รังสิต)
โทรสาร. 02-224-8099

รศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทร. 02-564-4440-9
โทรสาร. 02-564-4418

ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา

โทร. 038 259 050-55 ext. 1100 (ศูนย์พัทยา)
โทรสาร. (038) 259-069

รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

โทร. 02 613 3080-9 (ท่าพระจันทร์)
โทรสาร. 02-225-2109

นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทร. 02-613-3777
โทรสาร. 02-613-2043

รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

โทร. 02 564 4440 ext. 1117 (ศูนย์รังสิต)
โทรสาร. 02-226-5651

รศ.สมชาติ แตรตุลาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา

โทร.02-564-4440 ต่อ 1821

รศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ

โทร.02-564-4440-49 ต่อ 5554