Loading...

ข้อมูลสำหรับติดต่อหน่วยงานภายใน

กองกิจการนักศึกษา

 

กองคลัง

คุณปรัชญา รัตนจินดา ➡️ ผู้อำนวยการกองคลัง ➡️ Pad12323@hotmail.com 02-564-4440-79   ต่อ 1350

คุณปรารถนา ทรัพย์สงค์ ➡️ ผู้ประสานงานงานบัญชี ➡️ pradtanas@hotmail.com 02-564-4440-79   ต่อ 1352

คุณจิราพร อรุณโชติ ➡️ ผู้ประสานงานงานการเงิน ➡️ timjiraporn09@gmail.com 02-564-4440-79   ต่อ 1353

คุณสมโภช จงวิบูลย์ศิลป์ ➡️ ผู้ประสานงานพัสดุ ➡️ sompoch.jung@hotmail.com  02-564-4440-79   ต่อ 1372

คุณเกษร แพ่งนคร ➡️ ผู้ประสานงานงานรายได้ ➡️ kesorn_p2014@hotmail.com  02-564-4440-79   ต่อ 1369

กองทรัพยากรมนุษย์

 

กองนิติการ

นายนัทธี ฤทธิ์ดี ➡️ nattee_ritdee@hotmail.com 081-345-8271

กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

กองบริหารการวิจัย

กองบริหารงานวิชาการ

ส่วนงานสามารถติดต่อและส่งเอกสารได้ที่ไลน์แอดคลิ๊ก  TU-Academic 

 

กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

กองบริหารศูนย์พัทยา

กองบริหารศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม  👉  รายละเอียดช่องทางรับ-ส่งเอกสารของกองบริหารศูนย์รังสิต

นางวลัยลักษณ์ กาญจนวัฒน์ ➡️ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์รังสิต 081-777-7937

นายประพิศ อินแพง ➡️ หัวหน้างานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม  087-926-7932

นายเทอดไทย นาครักษ์ ➡️ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย จราจร และยานพาหนะ  081-644-1379

นางโสภิดา อภิธนวิทย์ ➡️ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารสำนักงานและบริหารอาคารสถานที่  086-905-3160

นางสาวมยุลี สุดสระ ➡️ ห้องประชุม  087-804-7097

นายวิฑูร อิทธิวิทูรธรรม ➡️ งานยานพาหนะ  081-902-9388

นางสาววรัตม์นันท์ แก้วปานเวธน์ ➡️ หน่วยธุรการกลาง  061-692-2646

กองบริหารศูนย์ลำปาง

กองพัฒนาคุณภาพ

 

 

กองวิเทศสัมพันธ์

กองแผนงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์

นางทิพวรรณ์ สังวร ➡️ รษก.เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ ➡️jariyaluck@hotmail.com, Stipawan@tu.ac.th ☎ 089-772-8841

คณะนิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

                                                                                             

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

 

งานสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ➡️ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ➡️ den605@yahoo.com 

นางสาวณัฐกาญจน์ หันจรัส ➡️ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร ➡️ natthakan.prtu@gmail.com  089-664-8080

นางสาวลลิดา สวัสดี ➡️ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ➡️ kloy_2627@hotmail.com  081-616-4109

นางศุภณา เย็นเป็นสุข ➡️ เจ้าหน้าที่ธุรการ ➡️ suppana_na@hotmail.com  081-206-0049

วิทยาลัยนวัตกรรม

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ

       

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

นางสาวมณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์ ➡️ cicm.tu.ed1@gmail.com, Montatip_tu@hotmail.com 087-010-6071

นางสาวเขมจุฑา หอมหวล ➡️ cicm.tu.ed2@gmail.com, khem201@tu.ac.th  083-773-0462

นายชาญชัย พิมแพง ➡️ Chanchai-intermed@hotmail.com, chandmea@tu.ac.th  081-908-4911  

นางสาวศุภนิดา ถานันต๊ะ ➡️ viewwujun1312@gmail.com,supanida@tu.ac.th  087-203-8538

นางสุดารักษ์ สิริอังควรา ➡️ sudarak@tu.ac.th sudarak.siri@gmail.com  086-334-1727

นางนภาภรณ์ จันทร์สอง ➡️ puy_medtu@hotmail.com napapon@tu.ac.th  061-820-4632

นางสาวสุภาพร คนคล่อง ➡️ konklongs@hotmail.com  081-254-7899

นางสุพัตรา เอี๋ยวสกุล ➡️ supattra.ei@gmail.com, esupattr@tu.ac.th  081-348-1740

นางสาวบุษดี มั่งมีดี (นักวิชาการศึกษา) ➡️ busadee.bowy@gmail.com, cicm.qa1@gmail.com  086-389-0091

นางสาวชัญญานุช รักษาภักดี (กิจการนักศึกษา) ➡️ khwan.lovec@gmail.com  097-291-4777

นางสาวอิสราภรณ์ สุขสว่าง (นักวิเทศสัมพันธ์) ➡️ isaraporn.suksawang@gmail.com, isarabhorn.s@gmail.com  085-330-4208

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

สถาบันภาษา

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

สถาบันไทยคดีศึกษา

สำนักงานตรวจสอบภายใน

นางรัชนี  สุขสว่าง➡️ nenon@tu.ac.th 089-925-6870

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

ประกาศ!!! สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขออภัยสำหรับผู้ที่มารับรางวัลสลากกาชาด ธรรมศาสตร์
สำนักงานฯ ปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19 )(ฉบับที่ 16 )
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ติดต่อได้ในวันและเวลา ราชการ 09.00-17.00น.

ทั้งนี้ขยายเวลารับรางวัล ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
- ติดต่อรับรางวัลได้ที่เบอร์ ติดต่อรับรางวัลสลากกาชาด 081-407-6239, 081-581-5557
- อีเมล : tu-relations@tu.ac.th
- FB: http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS
- ส่งเอกสาร สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

ฝ่ายบริหารหอพัก ส่วนกลางสำนักงาน 063-203-8123

อาคาร D-LUXX THAMMASAT ส่วนกลางประจำฝ่าย  091-774-6774

หอพักทียูโดม ส่วนกลางประจำฝ่าย  089-204-5308

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกีฬา ➡️นายณัฐพงศ์ จงอักษร  063-203-8109

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะทางจิต ส่วนกลางศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะทางจิต  063-203-8124

แผนกดูแลสวนและภูมิทัศน์ ➡️นายอรรถวุฒิ ตันบุตร  083-096-3644

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

 

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณปัญชลี โชติคุต ➡️ pan@tu.ac.th , pan@staff.tu.ac.th ☎ 089-818-7590 🔹 ID Line : pompanchalee

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ➡️pr_hospital.tu@hotmail.co.th 02-926-9310 🔹 Line@​:@thammasat_hospital

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมศักดิ์ เกษมกรกิจ ➡️ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  089-117-2504

คุณณัฐติกานต์ นิสารทันยุ 089-522-6360

คุณอดุลย์ จุลสม เบอร์โทร  085-941-1918

คุณอ้อมขวัญ ยิ้มเจริญ  089-178-5994

คุณปริญดา สมานตระกูล  084-005-7246

คุณณัฐพล จันทะศรี  083-024-2842