Loading...

ผลงานวิจัย

i-Thermal sense ระบบทำนายความรู้สึกร้อน-หนาวของผู้ใช้อาคาร โดย นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ มธ.

นักศึกษาปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาวิธีการตรวจจับและทำนายความรู้สึกร้อน-หนาวของผู้ใช้อาคารแบบไร้สัมผัส

รายละเอียด
อาจารย์ธรรมศาสตร์คิดค้นนวัตกรรมเตียงพลิกตัวอัตโนมัติป้องกันแผลกดทับ

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาเตียงสำหรับผู้ป่วยสูงอายุและติดเตียง

รายละเอียด

สิ่งสนับสนุนการวิจัย

หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยหลายหน่วยงาน เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

รายละเอียด
วารสารการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ

รายละเอียด
TURAC

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ("สว.มธ." หรือ "TU-RAC") เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการบริหารงานวิจัยและทำวิจัยในนามมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
กองบริหารการวิจัย มธ.

กองบริหารการวิจัย  ดำเนินการตามจุดประสงค์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีหน้าที่ในงานวางแผน-บริหารงานวิจัย และงานส่งเสริม-เผยแพร่งานวิจัย

รายละเอียด