Loading...

บริการสื่อการศึกษา

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลา ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย สื่อหลากหลายรูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

รายละเอียด
การเรียนออนไลน์

แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนจากอาจารย์เจ้าของวิชา

รายละเอียด

สู่เส้นทางอาชีพ

ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง ทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำโดยกองกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานแนะแนวการศึกษา

รายละเอียด
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดทำโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ทางธุรกิจได้

รายละเอียด