Loading...

บริการสื่อการศึกษา

ห้องสมุด

ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลา ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย สื่อหลากหลายรูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป

รายละเอียด
การเรียนออนไลน์

แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนจากอาจารย์เจ้าของวิชา จึงมีความน่าเชื่อถือสูงและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่สนใจการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

รายละเอียด

การบริการนักศึกษา

บริการด้านทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์หลายประเภท ทั้งทุนภายในและทุนภายนอก รวมถึงมีโครงการทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงานด้วย

รายละเอียด
บริการด้านไอที

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้บริการด้านไอทีได้อย่างราบรื่น

รายละเอียด

สู่เส้นทางอาชีพ

ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง ทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำโดยกองกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานแนะแนวการศึกษา

รายละเอียด
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดทำโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ทางธุรกิจได้

รายละเอียด