Loading...

ศูนย์บริการต่างๆ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจร และเป็นสถาบันการเรียนการสอน การวิจัย และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียด
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มีพันธกิจในการจัดแสดงวัตถุเพื่อการศึกษาค้นคว้า เอื้อให้เกิดความเข้าใจมนุษย์ในมิติต่างผ่านการชมวัตถุทางวัฒนธรรมและมุ่งไปสู่การความเข้าใจมนุษยชาติและกลุ่มบุคคล ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อโลก

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ

อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นด้วยความตระหนักถึงการบริบาลเด็กปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพและการให้บริการวิชาการแก่สังคม

รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

รายละเอียด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่บ่มเพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้เติบโตอย่างมีมิติ เป็นมนุษย์ที่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง

รายละเอียด
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ให้บริการช่องทางการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย WIFI Internet และบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการระบบจัดการข้อมูลและเอกสารของ มธ. Software ระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อ Online  โดยที่เป็นการให้บริการ ICT ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด
ศูนย์หนังสือ

จำหน่ายตำราวิชาการ วรรณกรรม หนังสือเด็ก และหนังสือทั่วไป พร้อมบริการสั่งซื้อออนไลน์และรับจัดหนังสือเข้าหน่วยงานหรือห้องสมุด 

รายละเอียด
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

ศูนย์ให้บริการด้านการกีฬาครบวงจร ประกอบไปด้วยโรงยิม สระว่ายน้ำ และสนามกีฬา ที่ได้มาตรฐาน รองรับการออกกำลังกายและการจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลา ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย สื่อหลากหลายรูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

รายละเอียด
Thammasat University Artificial Intelligence Initiative

ประกอบไปด้วย ศูนย์ AI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat AI Center) สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ และโครงการสุดยอดวิศวกร ปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)

รายละเอียด
บริการงานต่างประเทศ

บริการงานต่างประเทศ หรือ Office of International Affairs มีหน้าที่หลักในการให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ 

รายละเอียด
พื้นที่ธุรกิจ

ประกอบด้วยตลาดนัดอินเตอร์โซน ร้านค้า และบริการต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รายละเอียด
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการเพื่อจัดสอบ สัมมนา ประชุม งานอบรม นิทรรศการ คอนเสิร์ต งานสังสรรค์ การแข่งกีฬา ฯลฯ แบบครบวงจร ทั้งสำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

รายละเอียด