Loading...

I สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจเข้าศึกษา I

Thammasat X Skillane

ส่งมอบทักษะอนาคต I หลักสูตรคุณภาพจากธรรมศาสตร์ I เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา I ควบคุมงบประมาณได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.skilllane.com/TUXSA
ประกวดโครงการบริการสังคม

ขอเชิญ อาจารย์ และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานโครงการบริการสังคม (Service Learning) เข้าประกวดโครงการดีเด่น ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 ธันวาคม 2562

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวด >> ที่นี่
ประกาศรับสมัคร >> ดาวน์โหลดประกาศ 
แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงาน >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

 

ประเมินผู้สอนออนไลน์

นักศึกษา มธ. เข้าร่วมประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ ภาค 1/2562 ได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ธันวาคม 2562

คู่มือการประเมินผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา <ที่นี่>

More Detail
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สมัคร และสำรวจรายวิชาได้ <ที่นี่>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เจนจิรา โทร.02-564-4440 #1826 หรือ jenjira7@staff.tu.ac.th

20 คำถามกับ ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาคืออะไร เรียนที่ไหน อย่างไร <ที่นี่

แอดไลน์เรามาได้ที่  @tu-gennextacademy

วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจศึกษาวิชาโท ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิชาการ 02-5644440 ต่อ 1822-8

สำรวจรายวิชาและแนวทางการลงทะเบียน
ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ มธ.

ค้นหาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

<ระดับปริญญาตรี>    <ระดับบัณฑิตศึกษา>
<ชื่อปริญญา>            <ตลาดวิชา>  
<ประกาศต่างๆ>

I สำหรับอาจารย์ I

Service Learning

รับสมัครของบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ประจำปีการศึกษา 2562
บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัคร >> ดาวน์โหลด
กรอกแบบฟอร์มสมัคร >> google form

แบบฟอร์มของบประมาณ  >> SL1  
แบบฟอร์มแบบประเมินชุมชน  >> SL2

 

 

งานบริหารวิชาการศึกษาทัั่วไปฯ
อบรมและพัฒนาอาจารย์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจ สำรวจรายวิชาที่เปิดอบรมได้ที่นี่

สำรวจรายวิชา และสมัครอบรม
Gen Next Academy

คณาจารย์ผู้สนใจเปิดรายวิชาในธรรมศาสตร์ตลาดวิชา
กรอกข้อมูลเพื่อเปิดรายวิชาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรอกข้อมูลเปิดรายวิชา
คำร้องขอส่งผลสอบไล่ล่าช้า

คณะ/อาจารย์ สามารถกรอกคำร้องได้ ทีนี่

รับสมัครงาน

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 

สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครที่เว็บไซต์http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ“สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
<ดาวน์โหลดที่นี่>

เอกสารข้อมูลอื่นๆ
ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำบริการ

Facebook [ฝ่ายวิชาการ มธ. 
Facebook [TCAS-Thammasat Admissions
Email edu.thammasat@gmail.com 
เสนอเรื่องร้องเรียน [ที่นี่