Loading...

วิชาศึกษาทั่วไป

1.การยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่1
[สำหรับผู้มีผล GREATS] [ยื่นฟอร์ม] NEW!!!

2.GREATS [คำถามที่พบบ่อย] NEW!!!

3.การยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับ นศ.รหัส 64 [กำหนดเวลายื่นผลคะแนน

4.เกณฑ์การจัดการเรียนวิชา TU105/104 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี [ประกาศเกณฑ์]

5.ประกาศหลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1  [ประกาศเกณฑ์ TH/ENG

ทุนพัฒนาอาจารย์

1.ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก NEW!!!
[ประกาศ 65] [ใบสมัคร

2.ทุนตำราและสื่อการสอน I ประกาศ64 I ใบสมัคร I แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ I 

3.โครงการพัฒนาบทเรียนแบบ E-LEARNING [ประกาศรายชื่อ]

 

 

ทุนสำหรับนักศึกษา

1.ทุนส่งเสริมการวิจัยและความเป็นนานาชาติ [ประกาศรายชื่อ ภาค1/2564NEW!!!

2.ทุนผู้ช่วยสอน [ประกาศรายชื่อ ภาค 1/64] NEW!!!

3.ทุน มธ.-สวทช. ร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง [ประกาศ ภาค 2/64] NEW!!!
ดาวน์โหลดใบสมัคร [อาจารย์/นักวิจัย] [นักศึกษา]

การเข้าศึกษาใน มธ.

1. TCAS 65 [เกณฑ์รอบ 3] NEW!!!

2. ประกาศอื่นๆ [ที่นี่]

3. งานรับเข้าศึกษา [ที่นี่]

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

1. การเสนอชื่อ กีรตยาจารย์ ประจำปี 2564  [ประกาศ] [ฟอร์มเสนอชื่อNEW!!!

2. การเสนอชื่อ ครูดีเด่น ประจำปี 2564  [ประกาศ] [ฟอร์มเสนอชื่อNEW!!!

3. มาตรการเยียวยาด้านวิชาการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) [ดาวน์โหลด]

4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ภาคฤดูร้อน/2563 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [ดาวน์โหลด]

5. ประกาศเรื่องอื่นๆ >> ประกาศต่างๆ

 

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่

1.แนวทางการเทียบวุฒิเท่ากับชั้น ม.ปลาย ของ มธ. [ดาวน์โหลด] NEW!!!

2.เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ [ดาวน์โหลด

3.แนวทางการเทียบคะแนน GPAX จากต่างประเทศ [ดาวน์โหลด]

4.งานหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

1.ประกาศ มธ. [เยียวยาโควิด 2564] NEW!!!

2.การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร [ประกาศและแนวปฏิบัติ]

3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [เกณฑ์ สป.อว.] [เกณฑ์ ป.ตรี] [เกณฑ์บัณฑิตศึกษา

4.ระเบียบ /ข้อบังคับ [ป.ตรี]  [บัณฑิตศึกษา]

5.งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

การจัดการศึกษาออนไลน์

>> Thammasat x Skilllane [TUXSA]
ติอต่อ *โครงการ TUXSA โทร 02-5644440 ต่อ 1829*

>> ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา [GennextAcademy
ติดต่อ *คุณมัลลิกา โทร.02-5644440 ต่อ 1936*

 

 

 

กีรตยาจารย์

ฝ่ายวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563

More Detail
ครูดีเด่น

ฝ่ายวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563
[ประกาศ]

 

 

More Detail
อบรมและพัฒนาอาจารย์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจ สำรวจรายวิชาที่เปิดอบรมได้ที่นี่

สำรวจรายวิชา และสมัครอบรม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับการศึกษา
<ปริญญาตรี> <บัณฑิตศึกษา>
<ตลาดวิชา>   <เกณฑ์ สกอ.>
<ประกาศต่างๆ>
                 
ขั้นตอนการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
<การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร>  
<เอกสาร-ข้อมูลอื่นๆ>

 

ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำบริการ

ช่องทางติดต่อ [สถานการณ์โควิด-19]
Facebook [ฝ่ายวิชาการ มธ. 
Facebook [TCAS-Thammasat Admissions
Email edu.thammasat@gmail.com 
เสนอเรื่องร้องเรียน [ที่นี่

More Detail