Loading...

I ข่าวประชาสัมพันธ์ I

ยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1

NEW!!! ประกาศ เรื่อง นศ.นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 [ฉบับที่ 3

1.ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดประกาศ [ฉบับที่ 2] [ฉบับที่ 1

2.บันทึกภายในแจ้งคณะเพื่อทราบผลนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 [ฉบับที่ 1] [ฉบับที่ 2] [ฉบับที่ 3]

3.ประกาศ มธ.เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
ดาวน์โหลดประกาศ [ที่นี่

 

More Detail
ทุนร่วม มธ. & สวทช.

New!! ประกาศรับสมัคร ภาค 2/2563 [ที่นี่]

ใบสมัคร [ภาษาไทย] [English

ประกาศทำสัญญารับทุน
ดาวน์โหลด [ประกาศ]
สัญญา [T1] [T2-เอก] [T2-โท] [ค้ำประกัน]

ประกาศผลผู้ได้รับทุน 
ภาค 1/2563 <ที่นี่>
ภาค1/2562 <ที่นี่>
ภาค 2/2562 <ที่นี่>

ประกาศต่างๆ จากฝ่ายวิชาการ

New!!!  1. ข้อบังคับ มธ.ว่าด้วยการจัดการศึกษาออนไลน์ <ดาวน์โหลด>

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในภาค 1/63 <ดาวน์โหลด>  

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคไวรัสโครานา ฉบับที่ 2 <ดาวน์โหลด>

4. ประกาศเรื่องอื่นๆ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ >> ประกาศต่างๆ

ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ

นอกจากอีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏข้างต้นแล้ว ท่านสามารถ @ไลน์ Tu-academic ได้ที่นี่ 

More Detail
วิชาโทผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจศึกษาวิชาโท ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิชาการ 02-5644440 ต่อ 1756

สำรวจรายวิชา และวิธีการลงทะเบียน
Thammasat X Skilllane

ส่งมอบทักษะอนาคต I หลักสูตรคุณภาพจากธรรมศาสตร์ I เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา I ควบคุมงบประมาณได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.skilllane.com/TUXSA
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สมัคร และสำรวจรายวิชาได้ <ที่นี่>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณมัลลิกา โทร.02-564-4440 ต่อ 1936 หรือ malika.gift1993@gmail.com

I สำหรับอาจารย์ I

ทุนตำรา และสื่อการสอน

New !!!!  ประกาศผลทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

I รอบที่ 1 I รอบที่ 2 I รอบที่ 3 I รอบที่ 4 I

 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โครงการพัฒนาบทเรียนแบบ e-Learning

NEW!!!  ประกาศ มธ. เรือง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ และ e-Learning รุ่นที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก >> Download here

 

NEW!!! กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ และ e-Learning รุ่นที่ 3
ใบสมัคร >> Download here

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิกุล 025644440 ต่อ 1831

Service Learning

ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการให้งบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนโดยการบริการสังคม ภาค 2 ปีการศึกษา 2562


ประกาศผล>> ดาวน์โหลด

 

งานบริหารวิชาการศึกษาทัั่วไปฯ
ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัคร >> Download here
ใบสมัคร >> Download here

ศึกษาระเบียบการรับทุน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณหทัยขวัญ 025644440 ต่อ 1830

 

 

ทุนอบรม 63

ประกาศการรับสมัครทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัคร >> Download here
ใบสมัคร >> Download here

ศึกษาระเบียบการรับทุน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 025644440 ต่อ 1830

อบรมและพัฒนาอาจารย์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจ สำรวจรายวิชาที่เปิดอบรมได้ที่นี่

สำรวจรายวิชา และสมัครอบรม
Gen Next Academy

คณาจารย์ผู้สนใจเปิดรายวิชาในธรรมศาสตร์ตลาดวิชา
กรอกข้อมูลเพื่อเปิดรายวิชาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรอกข้อมูลเปิดรายวิชา
คำร้องขอส่งผลสอบไล่ล่าช้า

คณะ/อาจารย์ สามารถกรอกคำร้องได้ ทีนี่

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับการศึกษา
<ปริญญาตรี> <บัณฑิตศึกษา>
<ตลาดวิชา>   <เกณฑ์ สกอ.>
<ประกาศต่างๆ>
                 
ขั้นตอนการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
<การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร>  
<เอกสาร-ข้อมูลอื่นๆ>

 

ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำบริการ

Facebook [ฝ่ายวิชาการ มธ. 
Facebook [TCAS-Thammasat Admissions
Email edu.thammasat@gmail.com 
เสนอเรื่องร้องเรียน [ที่นี่