Loading...

กีรตยาจารย์

ฝ่ายวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563

More Detail
ครูดีเด่น

ฝ่ายวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563
[ประกาศ]

 

 

More Detail
วิชาศึกษาทั่วไป

1.การยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับ นศ.เข้าใหม่รหัส 64
[กำหนดเวลายื่นผลคะแนน

2.การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ
สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี [ประกาศเกณฑ์]

3.ประกาศหลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1  [ประกาศเกณฑ์ TH/ENG

4.งานวิชาศึกษาทั่วไปฯ [ที่นี่

 

ทุนพัฒนาอาจารย์

 New!! 
1.ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก
[ผลทุนต่างประเทศ] [ผลทุนในประเทศ

2.ทุนตำราและสื่อการสอน I ประกาศ64 I ใบสมัคร I แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ I 

3.โครงการพัฒนาบทเรียนแบบ E-LEARNING [ประกาศรายชื่อ]

 

 

การเข้าศึกษาใน มธ.

1. TCAS 64 [รอบ1.1] [รอบ1.2] รอบ2] [รอบ3] [ข้อเขียนวิชาเฉพาะ]

2. ป.ตรี นานาชาติ [Inter Admission]

3. ประกาศอื่นๆ [ที่นี่]

4. งานรับเข้าศึกษา [ที่นี่]

หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

1.ประกาศ มธ. [เยียวยาโควิด 2564] NEW!!!

2.การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร [ประกาศและแนวปฏิบัติ]

3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [เกณฑ์ สป.อว.] [เกณฑ์ ป.ตรี] [เกณฑ์บัณฑิตศึกษา

4.ระเบียบ /ข้อบังคับ [ป.ตรี]  [บัณฑิตศึกษา]

5.งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

การจัดการศึกษาออนไลน์

>> Thammasat x Skilllane [TUXSA]
ติอต่อ *โครงการ TUXSA โทร 02-5644440 ต่อ 1829*

>> ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา [GennextAcademy
ติดต่อ *คุณมัลลิกา โทร.02-5644440 ต่อ 1936*

 

 

 

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่

ประกาศ!!! 
1.เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ [ดาวน์โหลด

2.แนวทางการเทียบคะแนน GPAX จากต่างประเทศ [ดาวน์โหลด]

3.งานหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

ทุนสำหรับนักศึกษา

1.ทุนผู้ช่วยสอน [ประกาศรายชื่อ]

2.ทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง [ประกาศ]

3.ทุนส่งเสริมการวิจัยและความเป็นนานาชาติ [ประกาศรายชื่อ ภาค2/2563]

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

New!!!  

1. มติสภาฯ เกณฑ์สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี (เพิ่มเติม) [ดาวน์โหลด]

2. การอนุโลมผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับ นศ.ป.เอก [ดาวน์โหลด]

3. ประกาศเรื่องอื่นๆ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ >> ประกาศต่างๆ

อบรมและพัฒนาอาจารย์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจ สำรวจรายวิชาที่เปิดอบรมได้ที่นี่

สำรวจรายวิชา และสมัครอบรม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับการศึกษา
<ปริญญาตรี> <บัณฑิตศึกษา>
<ตลาดวิชา>   <เกณฑ์ สกอ.>
<ประกาศต่างๆ>
                 
ขั้นตอนการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
<การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร>  
<เอกสาร-ข้อมูลอื่นๆ>

 

ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำบริการ

ช่องทางติดต่อ [สถานการณ์โควิด-19]
Facebook [ฝ่ายวิชาการ มธ. 
Facebook [TCAS-Thammasat Admissions
Email edu.thammasat@gmail.com 
เสนอเรื่องร้องเรียน [ที่นี่

More Detail