Loading...

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

1. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ ภาค2/64 [สมัครที่นี่] NEW!!!

2. การเสนอชื่อ กีรตยาจารย์ และ ครูดีเด่น ประจำปี 2564  [กีรตยาจารย์] [ฟอร์มเสนอชื่อ [ครูดีเด่น] [ฟอร์มเสนอชื่อ]

3. ประกาศเรื่องอื่นๆ >> ประกาศต่างๆ

 

More Detail
วิชาศึกษาทั่วไป

1. ช่องทางติดต่อการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป โครงการปกติ ภาค 2/64 [ที่นี่NEW

2. เกณฑ์ฯ การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ฯ สำหรับ นศ.เข้าใหม่
ป.ตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ประกาศ

3.GREATS [ประกาศผลยกเว้นการเรียน ฉ.4 
[คำถามที่พบบ่อย]

4. ประกาศเรื่องอื่นๆ >> [คลิกที่นี่]

5.แบบฟอร์มคำร้องนักศึกษา [คลิกที่นี่]

 

ทุนสำหรับนักศึกษา

1.ทุนผู้ช่วยสอน [ประกาศ ภาค 2/64] [แบบฟอร์ม] NEW!!!

2.ทุน มธ.-สวทช. ร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง 
ดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้า [ไทย] [Eng]

3.ทุนส่งเสริมการวิจัยและความเป็นนานาชาติ [ประกาศรายชื่อ ภาค 1/2564

 

 

ทุนพัฒนาอาจารย์

1.ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก NEW!!!
[ประกาศ 65] [ใบสมัคร

2.ทุนตำราและสื่อการสอน I ประกาศ64 I ใบสมัคร I แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ I 

3.โครงการพัฒนาบทเรียนแบบ E-LEARNING [ประกาศรายชื่อ]

 

 

การเข้าศึกษาใน มธ.

1. TCAS 65 [เกณฑ์รอบ 3] NEW!!!

2. ประกาศอื่นๆ [ที่นี่]

3. งานรับเข้าศึกษา [ที่นี่]

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่

1.แนวทางการเทียบวุฒิเท่ากับชั้น ม.ปลาย ของ มธ. [ดาวน์โหลด] NEW!!!

2.เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ [ดาวน์โหลด

3.แนวทางการเทียบคะแนน GPAX จากต่างประเทศ [ดาวน์โหลด]

4.งานหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

1.การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร [ประกาศและแนวปฏิบัติ]

2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [เกณฑ์ สป.อว.] [เกณฑ์ ป.ตรี] [เกณฑ์บัณฑิตศึกษา

3.ระเบียบ /ข้อบังคับ [ป.ตรี]  [บัณฑิตศึกษา]

4.งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

การจัดการศึกษาออนไลน์

>> Thammasat x Skilllane [TUXSA]
ติอต่อ *โครงการ TUXSA โทร 02-5644440 ต่อ 1829*

>> ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา [GennextAcademy
ติดต่อ *คุณมัลลิกา โทร.02-5644440 ต่อ 1936*

 

 

 

อบรมและพัฒนาอาจารย์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจ สำรวจรายวิชาที่เปิดอบรมได้ที่นี่

สำรวจรายวิชา และสมัครอบรม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับการศึกษา
<ปริญญาตรี> <บัณฑิตศึกษา>
<ตลาดวิชา>   <เกณฑ์ สกอ.>
<ประกาศต่างๆ>
                 
ขั้นตอนการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
<การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร>  
<เอกสาร-ข้อมูลอื่นๆ>

 

ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำบริการ

ช่องทางติดต่อ [สถานการณ์โควิด-19]
Facebook [ฝ่ายวิชาการ มธ. 
Facebook [TCAS-Thammasat Admissions
Email edu.thammasat@gmail.com 
เสนอเรื่องร้องเรียน [ที่นี่

More Detail