Loading...

I ข่าวประชาสัมพันธ์ I

ทุนร่วม มธ. & สวทช.

ประกาศรับสมัคร ทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ภาค 1/2563 <ที่นี่>
ใบสมัคร [ภาษาไทย] [English]

ประกาศผลผู้ได้รับทุน 
ภาค1/2562 <ที่นี่>
ภาค 2/2562 <ที่นี่>
ตารางกิจกรรม <ที่นี่>

ประกาศต่างๆ จากฝ่ายวิชาการ

New!!!  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ
<รายละเอียดประกาศรับสมัคร>  <ใบสมัคร>

1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในภาค 1/63 <ดาวน์โหลด>  

2. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคไวรัสโครานา ฉบับที่ 2 <ดาวน์โหลด>

3. ประกาศเรื่องอื่นๆ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ >> ประกาศต่างๆ

ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ

นอกจากอีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏข้างต้นแล้ว ท่านสามารถ @ไลน์ Tu-academic ได้ที่นี่ 

More Detail
เกณฑ์จัดการเรียนภาษา

ประกาศฝ่ายวิชาการ เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศ {ที่นี่} ประกาศเพิ่มเติม {ที่นี่}

More Detail
ประเมินผู้สอนออนไลน์

นักศึกษา มธ. เข้าร่วมประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ ภาค 3/2562 ได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2563 >> หัวข้อประเมินผู้สอน ที่นี่ 

คู่มือการประเมินผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
<ภาษาไทย> <English>

 

More Detail
กีรตยาจารย์

ฝ่ายวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

More Detail
ประกาศผลการประกวด Service Learning

ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการประกวดโครงการบริการสังคมดีเด่น ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผล >> ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 

 

วิชาโทผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจศึกษาวิชาโท ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิชาการ 02-5644440 ต่อ 1756

สำรวจรายวิชา และวิธีการลงทะเบียน
Thammasat X Skilllane

ส่งมอบทักษะอนาคต I หลักสูตรคุณภาพจากธรรมศาสตร์ I เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา I ควบคุมงบประมาณได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.skilllane.com/TUXSA
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สมัคร และสำรวจรายวิชาได้ <ที่นี่>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณมัลลิกา โทร.02-564-4440 ต่อ 1936 หรือ malika.gift1993@gmail.com

I สำหรับอาจารย์ I

ทุนตำรา และสื่อการสอน

New !!!! เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการเขียนตำราและสื่อการสอน พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลดที่นี่]

ใบสมัคร [ดาวน์โหลดที่นี่]

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน 
[ดาวน์โหลดที่นี่]

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โครงการพัฒนาบทเรียนแบบ e-Learning

NEW!!!  ประกาศ มธ. เรือง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ และ e-Learning รุ่นที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก >> Download here

 

NEW!!! กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ และ e-Learning รุ่นที่ 3
ใบสมัคร >> Download here

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิกุล 025644440 ต่อ 1831

Service Learning

ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการให้งบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนโดยการบริการสังคม ภาค 2 ปีการศึกษา 2562


ประกาศผล>> ดาวน์โหลด

 

งานบริหารวิชาการศึกษาทัั่วไปฯ
ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัคร >> Download here
ใบสมัคร >> Download here

ศึกษาระเบียบการรับทุน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณหทัยขวัญ 025644440 ต่อ 1830

 

 

ทุนอบรม 63

ประกาศการรับสมัครทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัคร >> Download here
ใบสมัคร >> Download here

ศึกษาระเบียบการรับทุน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 025644440 ต่อ 1830

อบรมและพัฒนาอาจารย์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจ สำรวจรายวิชาที่เปิดอบรมได้ที่นี่

สำรวจรายวิชา และสมัครอบรม
Gen Next Academy

คณาจารย์ผู้สนใจเปิดรายวิชาในธรรมศาสตร์ตลาดวิชา
กรอกข้อมูลเพื่อเปิดรายวิชาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรอกข้อมูลเปิดรายวิชา
คำร้องขอส่งผลสอบไล่ล่าช้า

คณะ/อาจารย์ สามารถกรอกคำร้องได้ ทีนี่

เอกสารข้อมูลอื่นๆ
ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำบริการ

Facebook [ฝ่ายวิชาการ มธ. 
Facebook [TCAS-Thammasat Admissions
Email edu.thammasat@gmail.com 
เสนอเรื่องร้องเรียน [ที่นี่