Loading...

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

1. ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2565 [ดาวน์โหลดNew

2. ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การเงิน) [ประกาศผล

3. สนใจ สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
"หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ"
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กรอกใบสมัครได้ [ที่นี่]

ประกาศเรื่องอื่นๆ >> ประกาศต่างๆ

 

More Detail
วิชาศึกษาทั่วไป

1. ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ผู้สนใจใช้ Padlet Application "สิทธิ์ยังไม่เต็ม"
[กรอกฟอร์ม] [บันทึกประกาศ

2.ยื่นยกเว้นการเรียนด้วยผลสอบ GREATS เริ่ม 25 ก.ค. เริ่ม 9.00 น. ถึง 31 ส.ค.65 ปิด 14.00 น.
[กรอกฟอร์ม] [บันทึกประกาศ

3. GREATS และประกาศอื่นๆ ของงานวิชาศึกษาทั่วไป >> [คลิกที่นี่]

ทุนสำหรับนักศึกษา

1.ทุนส่งเสริมการวิจัยและความเป็นนานาชาติ
   [ประกาศรายชื่อ ภาค 1/2565
   [ประกาศแก้ไขรายชื่อ ภาค 1/2565]   
   [ประกาศเพิ่มเติม 1] [เพิ่มเติม 2]  NEW  

2.ทุนผู้ช่วยสอน 
    [ประกาศผู้ได้รับทุน ภาค 1/65
    [ฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน]

3.ทุน มธ.-สวทช.ผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง 
   @ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภาค 1/65 
       [ประกาศ
   @ แบบรายงานความก้าวหน้า 
       [ไทย] [Eng]

 

 

 

 

 

 

ทุนพัฒนาอาจารย์

1.ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก  NEW
   [ประกาศรับสมัครปี 66]  [ใบสมัคร]

2.ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ NEW
   
[ประกาศรับสมัครปี 66]  [ใบสมัคร]

2.ทุนตำราและสื่อการสอน I ประกาศผลทุน64 I

3.Thammasat Online for All [รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งที่ 1

4.โครงการพัฒนาบทเรียนแบบ E-LEARNING [ประกาศรายชื่อ]

 

 

การเข้าศึกษาใน มธ.

1. ช่องทางการติดต่อสอบถาม [ที่นี่]

2. ประกาศอื่นๆ [ที่นี่]

3. งานรับเข้าศึกษา [ที่นี่]

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่

1.แนวทางการเทียบวุฒิเท่ากับชั้น ม.ปลาย ของ มธ. [ดาวน์โหลด

2.เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ [ดาวน์โหลด

3.แนวทางการเทียบคะแนน GPAX จากต่างประเทศ [ดาวน์โหลด]

4.งานหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

1.การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร [ประกาศและแนวปฏิบัติ]

2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [เกณฑ์ สป.อว.] [เกณฑ์ ป.ตรี] [เกณฑ์บัณฑิตศึกษา

3.ระเบียบ /ข้อบังคับ [ป.ตรี]  [บัณฑิตศึกษา]

4.งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

การจัดการศึกษาออนไลน์

>> Thammasat x Skilllane [TUXSA]
ติอต่อ *โครงการ TUXSA โทร 02-5644440 ต่อ 1829*

 

 

 

ทำเนียบวิชาการ

1. กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ทำเนียบ]

2. ครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ทำเนียบ]

3. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [รายชื่อหลักสูตร]

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับการศึกษา
<ปริญญาตรี> <บัณฑิตศึกษา>
<ตลาดวิชา>   <เกณฑ์ สกอ.>
<ประกาศต่างๆ>
                 
ขั้นตอนการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
<การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร>  
<เอกสาร-ข้อมูลอื่นๆ>

 

ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำบริการ

Email
งานหลักสูตร - edu.thammasat@tu.ac.th
งานนวัตกรรมการเรียนรู้ - innoedu.thammasat@tu.ac.th
งานวิชาศึกษาทั่วไป - kpawan05@yahoo.com

Facebook
[ฝ่ายวิชาการ มธ.]  [TCAS-Thammasat Admissions

เสนอเรื่องร้องเรียน [ที่นี่

More Detail