Loading...

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

1. ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2563 I ภาษาไทย I English I  NEW

2. ประกาศรายชื่อบัณฑิตผู้แทนกล่าวคำปฏิญาณ [ที่นี่NEW

3. ประกาศเรื่องอื่นๆ >> ประกาศต่างๆ

 

More Detail
วิชาศึกษาทั่วไป

1.ประกาศรับสมัครอาจารย์ผู้สนใจร่วมพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะรูปแบบออนไลน์ [ประกาศ] [สมัครคลิกที่นี่]NEW!!!

2.ประกาศ กำหนดวันยื่นผลคะแนน เพื่อยกเว้นการเรียนมธ.104,มธ.105,มธ.050 สำหรับนศ.เข้าใหม่ ป.ตรี 2565 [ที่นี่

3. GREATS และประกาศอื่นๆ ของงานวิชาศึกษาทั่วไป >> [คลิกที่นี่]

ทุนสำหรับนักศึกษา

1.ทุนส่งเสริมการวิจัยและความเป็นนานาชาติ [ประกาศรายชื่อ ภาค 3/2564]  [ประกาศภาค 3/64 เพิ่มเติม]NEW

2.ทุน มธ.-สวทช. ผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง 
   @ ประกาศรับสมัคร ภาค1/65
       [ประกาศ] [ใบสมัคร
   @ แบบรายงานความก้าวหน้า 
       [ไทย] [Eng]

3.ทุนผู้ช่วยสอน [ประกาศ ภาค 2/64] [แบบฟอร์ม

 

 

 

ทุนพัฒนาอาจารย์

1.ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก [ประกาศผลทุนต่างประเทศ 65]  NEW

2.ทุนตำราและสื่อการสอน I ประกาศผลทุน64 I

3.Thammasat Online for All [รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งที่ 1

4.โครงการพัฒนาบทเรียนแบบ E-LEARNING [ประกาศรายชื่อ]

 

 

การเข้าศึกษาใน มธ.

1. TCAS 65 [เกณฑ์รอบ 3] NEW!!!

2. ประกาศอื่นๆ [ที่นี่]

3. งานรับเข้าศึกษา [ที่นี่]

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่

1.แนวทางการเทียบวุฒิเท่ากับชั้น ม.ปลาย ของ มธ. [ดาวน์โหลด] NEW!!!

2.เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ [ดาวน์โหลด

3.แนวทางการเทียบคะแนน GPAX จากต่างประเทศ [ดาวน์โหลด]

4.งานหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

1.การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร [ประกาศและแนวปฏิบัติ]

2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [เกณฑ์ สป.อว.] [เกณฑ์ ป.ตรี] [เกณฑ์บัณฑิตศึกษา

3.ระเบียบ /ข้อบังคับ [ป.ตรี]  [บัณฑิตศึกษา]

4.งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ติดต่อ *02-5644440 ต่อ 1822-4*
Email edu.thammasat@gmail.com

การจัดการศึกษาออนไลน์

>> Thammasat x Skilllane [TUXSA]
ติอต่อ *โครงการ TUXSA โทร 02-5644440 ต่อ 1829*

 

 

 

อบรมและพัฒนาอาจารย์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจ สำรวจรายวิชาที่เปิดอบรมได้ที่นี่

สำรวจรายวิชา และสมัครอบรม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับการศึกษา
<ปริญญาตรี> <บัณฑิตศึกษา>
<ตลาดวิชา>   <เกณฑ์ สกอ.>
<ประกาศต่างๆ>
                 
ขั้นตอนการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
<การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร>  
<เอกสาร-ข้อมูลอื่นๆ>

 

ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำบริการ

ช่องทางติดต่อ [สถานการณ์โควิด-19]
Facebook [ฝ่ายวิชาการ มธ. 
Facebook [TCAS-Thammasat Admissions
Email edu.thammasat@gmail.com 
เสนอเรื่องร้องเรียน [ที่นี่

More Detail