Loading...

หลักสูตรปริญญาตรี

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยประกอบด้วยหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรทวิภาษา และหลักสูตรนานาชาติ

 

          รวมถึงมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หลักสูตรสองวิชาเอก (Double Major) และหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ซึ่งใช้เวลาเรียนเพียง 5 ปี เพื่อรับวุฒิปริญญาโท

 

          ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เสริมสร้างการเป็นบัณฑิตยุคสมัยใหม่ ในด้านกระบวนการทางความคิดและทักษะการเรียนรู้ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบและความสำนึกในหน้าที่ รวมถึงมีวิชาให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ

View by Categories

กายภาพบำบัด

ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

บัณฑิตสาขานี้ เมื่อสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสามารถปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน หรือเป็นนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬาต่างๆ ทั้งยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา และประกอบวิชาชีพอิสระในสาขากายภาพบำบัดได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://allied.tu.ac.th/physical-therapy

การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้สองด้านหลัก คือ องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านการจัดการ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งในมุมกว้างและลุ่มลึก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานโครงการทางศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บุคลากรสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุนด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย ภัณฑารักษ์ พนักงานฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม พนักงานฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางวัฒนธรรม พนักงานฝ่ายประสานงานโครงการทางวัฒนธรรม พนักงานด้านการออกแบบสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เจ้าหน้าที่บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ เจ้าหน้าที่บริษัทรับจัดงานอีเวนต์และการแสดงทางวัฒนธรรม อาชีพอิสระ เช่น ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์ เพลง ศิลปะการแสดง ฯลฯ) ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก (SME)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.citu.tu.ac.th/home

 

การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (ภาคภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบและกระบวนการออกแบบ เพื่อนำความรู้ทั้งด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ การทำธุรกิจ และเทคโนโลยี มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าและนวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวางแผน ฝ่ายออกแบบและพัฒนาและฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ นักวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนาการออกแบบ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์อิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tds.tu.ac.th/th/programs/bachelor-dbtm.html

การตลาด (Marketing)

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค โดยคำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นักการตลาดที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะในภาคเอกชน ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับนักการตลาดที่มีความสามารถ แม้กระทั่งการทำธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบผลสำเร็จได้ดี ก็ต้องอาศัยความรู้ทางด้านการตลาดเข้ามาช่วยดำเนินการ

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/mk-home

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดและการเงินระบบปฏิบัติการ ในบริบทของธุรกิจขนาดเล็กและกลางหรือ SME (Small-and Medium Enterprise) โดยเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง สอนให้คิดแตกต่างและสร้างสรรค์ บ่มเพาะให้เป็นนักแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่มีจริยธรรม ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ใกล้ชิดกับเจ้าของธุรกิจตัวจริง เรียนรู้การทำแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพและนำเสนอต่อกลุ่มนักลงทุนและ/หรือเจ้าของธุรกิจ เพื่อโอกาสต่อยอดให้ธุรกิจเป็นจริง

 

บัณฑิตสาขานี้ สามารถจบไปเป็นเจ้าของธุรกิจ บริหารธุรกิจครอบครัว ทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจขององค์กรชั้นนำ นักวิเคราะห์กลยุทธ์ SME ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ (Start-up)

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/moeh-home

การผังเมือง

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและผังเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร การจัดการสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาเมืองด้านต่างๆ เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่

 

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานที่สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ที่ปรึกษา โดยเป็นนักวางแผนและวางผังเมือง ที่ปรึกษาการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tds.tu.ac.th/th/programs/bachelor-up.html

การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง พัฒนาภายใน พัฒนาคุณธรรม พัฒนาส่วนรวม และส่งเสริมการมีสำนึกสาธารณะจิตกุศล รูปแบบการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจัดการในสถานการณ์ของชีวิตจริงที่หลากหลาย การทำงานพัฒนาบูรณาการและสร้างสรรค์จริง ผสมผสานกับการฟังบรรยายในชั้นเรียน โดยประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย กลุ่มวิชาการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มวิชาการจัดการงานอาสาสมัคร

 

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง เช่น นักพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม วัฒนธรรม และชุมชน ผู้ประกอบการทางสังคม นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาวัฒนธรรม นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้จัดการงานอาสาสมัคร ผู้จัดการโครงการทางสังคม วัฒนธรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการงานธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ปรึกษาด้านการประเมินองค์กร โครงการ กิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบทางชุมชน สังคม และวัฒนธรรม นักวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม นักคิด นักเขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ ด้านการพัฒนา เป็นต้น

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://psds.tu.ac.th/bacreative.html

การระหว่างประเทศ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชน

 

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ ทำหน้าที่ในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือแก้ไขความขัดแย้ง ร่วมจรรโลงสันติภาพของประชาคมโลก รวมถึงเข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=109

การละคอน

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการละคอน วรรณกรรมการละคอนของไทย ตะวันตก และตะวันออก การวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงหรือละคอนประเภทต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ฝึกปฏิบัติในศิลปะการละคอนแขนงต่างๆ ได้แก่ การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบและสร้างฉาก เครื่องแต่งกายสำหรับการละคอน การควบคุมแสงเสียง เป็นต้น

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพด้านศิลปะการละคอนได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกำกับการแสดงละครเวที โทรทัศน์ การออกแบบควบคุมแสง เสียง เทคนิคพิเศษ งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน นักแสดง นักพากย์ หรือนําความรู้ทางศิลปะการละคอนไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาสังคม เยาวชน และการศึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/darma

 

การวิจัยทางสังคม

ศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ทางสถิติ ความรู้ทางสังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำวิจัยทางสังคม และการวิเคราะห์วิจัยเพื่อการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความชํานาญในการวิจัยทางสังคมอย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีและระเบียบวิธี สามารถค้นคว้าและศึกษาข้อมูลภาคสนามได้ในระดับลึก และนํามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ของสังคมทั้งในและต่างประเทศ

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรง เช่น นักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนำความรู้ด้านการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท และงานประเภทการวิจัยและพัฒนาต่างๆ สำหรับงานในภาคราชการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://socanth.tu.ac.th/programmes/ba-social-research/

 

การสร้างเสริมสุขภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการหลักวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดภาวะสุขภาพ วางแผน ออกแบบกิจกรรม ดำเนินการ และติดตามประเมินผลโครงการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fph.tu.ac.th

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงเรียนรู้ทักษะการวิจัยและบูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการทางศิลปะและการออกแบบ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ นักวิชาการและนักวิจัยทางงานออกแบบ นักบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการออกแบบ เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/Indcraftsdesign

การเงิน (Finance)

ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการ การลงทุนในโครงการต่างๆ การจัดหาเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง การลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ผู้เรียนควรมีความสนใจในพื้นฐานหลัก 3 ด้าน คือ คณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน นักวิเคราะห์การลงทุนและโครงการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ตำแหน่งงานเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เป็นผู้บริหารระดับสูง (CFO และ CEO) ได้ทั้งในธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการ ตลอดจนองค์กรการกุศลและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/fn-home

การเมืองการปกครอง

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ โครงการและการทำงานของสถาบันและองค์กรทางการเมืองต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมืองและสังคมที่สำคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองกับกฎหมายมหาชน การเมืองภาคประชาชน กฎหมายปกครองการเมืองของผู้ใช้แรงงานและชาวนา ฯลฯ

 

เมื่อเรียนจบสามารถปฏิบัติงานด้านการปกครอง การพัฒนา ทั้งในภาครัฐบาลและองค์การพัฒนาเอกชน ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย การอำนวยผลประโยชน์แก่ประชาชนในบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา และผู้บริหารระดับท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองต่างๆ หรือเข้าไปมีบทบาทในฐานะนักวิชาชีพ สื่อมวลชน ทำหน้าที่ติดตามนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อสาธารณชน

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=109

การเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

โครงการ BMIR เป็นหลักสูตรควบปริญญาตรี-โท ระยะเวลาเรียน 5 ปี จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งให้นักศึกษามีความรอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มีความรู้ในระดับสากลที่สามารถตอบ
สนองความต้องการกำลังทรัพยากรมนุษย์ในระดับประเทศภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศได้

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น เป็นคณะผู้แทนรัฐบาลไทยในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ เป็นนักบริหารหรือบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือจะอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนที่มีบทบาทในฐานะนักวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นผู้สื่อข่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเมืองและการระหว่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=118

คณิตศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในภาคทฤษฎีซึ่งเป็นโครงสร้างนามธรรมอย่างลึกซึ้ง รู้จักใช้ความคิดและเข้าใจการใช้เหตุผลในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์อย่างมีระเบียบแบบแผน รวมทั้งสามารถนำความรู้และกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดังต่อไปนี้ ครู/อาจารย์ นักวิชาการ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักการธนาคาร เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://math.sci.tu.ac.th/?p=program&type=bsc_math

คณิตศาสตร์การจัดการ

เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผสมผสานระหว่างความรู้ทางการวิจัยดำเนินการ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และความรู้ทางเทคโนโลยีการจัดการซึ่งเน้นหลักพื้นฐานทางวิทยาการการจัดการ ตลอดจนเพิ่มทักษะสหวิทยาการและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ โดยเจาะลึกในการจัดระบบและวิเคราะห์การดำเนินการ

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานสายวิชาการ งานวิจัยในแผนกการวางแผนและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคการขนส่งหรือสายการบิน งานวิเคราะห์และจัดระบบการผลิต งานด้านการจัดการกระบวนการดำเนินงาน งานโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล งานจัดตารางการดำเนินงานในองค์กรต่างๆ เช่น การจัดตารางการทำงานของลูกเรือในสายการบิน การจัดตารางการหมุนเวียนของคนงาน หรืองานด้านการวิเคราะห์งบประมาณ การจัดการรายได้ การวิเคราะห์การลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://math.sci.tu.ac.th/?p=program&type=bsc_imma_special

คณิตศาสตร์ประยุกต์

ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ เพื่อนำทักษะไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีขึ้นใหม่ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเอง นำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดังต่อไปนี้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ งานด้านประกันภัย ประกันชีวิต ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านธนาคาร หรืออาชีพอื่นๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://math.sci.tu.ac.th/?p=program&type=bsc_app_math

จิตวิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักเกณฑ์ และวิธีการทางจิตวิทยาสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการทําความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในการดํารงชีวิตและการทํางาน และสามารถนําความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการช่วยพัฒนาสุขภาวะของบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม

 

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นนักจิตวิทยา ทำงานบริการมนุษย์และสังคม เช่น นักแนะแนวในสถานศึกษา นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบําบัด นักจิตวิทยาการปรึกษา ทํางานด้านทรัพยากรมนุษย์ หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ เช่น นักการตลาด นักการสื่อสาร นักประชาสัมพันธ์ นักวางแผนและนโยบาย นักกระตุ้นพัฒนาการ

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th/course/c001.pdf

ทันตแพทยศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา เวชบำบัดหรือการผ่าตัดรักษาโรคและภยันตรายของช่องปากกระดูกขากรรไกรและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ ผู้มีความพร้อมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับมาตรฐาน และสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business)

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร การตลาด การลงทุน การพัฒนา และการประเมินมูลค่า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เน้นการเพิ่มพูนความเข้าใจในศาสตร์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงบูรณาการอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพัฒนาที่เป็นระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีช่องทางในการทำงานที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การตลาด และการขายทรัพย์สิน โดยสามารถทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนที่พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทให้คำปรึกษา หน่วยงานราชการ และบริษัทหรือสถาบันการเงิน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/re-home

นิติศาสตร์บัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจตัวบทกฎหมายทั้งในการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานต่างๆ และมีความชำนาญเฉพาะด้านในกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งมากขึ้น รวมถึงมีความสำนึกและรับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมาย

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ นิติกร ผู้สอนในสถานศึกษา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ รวมทั้งงานของรัฐวิสาหกิจและเอกชนด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.law.tu.ac.th

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานในห้องสมุดและหน่วยงานสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการและบริหารงานห้องสมุดหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้บริการสารสนเทศในลักษณะอื่น

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานเป็นบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศในห้องสมุดหรือหน่วยงานบริการสารสนเทศอื่นๆ อาจารย์สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อสารสนเทศต่างๆ เช่น งานเอกสาร งานจัดการข้อมูล งานบรรณาธิการ เป็นต้น รวมถึงสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น งานเลขานุการ งานในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tulibraryscience.com

บริหารการปฏิบัติการ (Operations Management)

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ ทั้งระบบอุตสาหกรรมการผลิต ระบบการให้บริการ รวมทั้งงานบริหารสำนักงานทั่วไป โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงผลิตภาพ (Productivity) คุณภาพ (Quality) และสามารถประสานความสัมพันธ์เชิงรวมในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรได้

บัณฑิตสาขานี้ สามารถทำงานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และกิจการทุกประเภท ซึ่งต้องทำการบริหารคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาระบบงาน การประหยัดต้นทุน และการส่งงานอย่างตรงเวลา เช่น ธนาคาร กิจการขนส่งทางเรือ ท่าอากาศยาน ตลาดกลางขายสินค้า ห้างสรรพสินค้า กิจการจัดจำหน่าย กิจการก่อสร้าง และบริษัทที่ปรึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/om-home

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง (International Business, Logistics and Transport)

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ ในด้านการบริหารและการจัดองค์การขั้นพื้นฐานของบริษัท ประวัติการเดินเรือและการบิน โครงสร้างและลักษณะของอุตสาหกรรมการเดินเรือและการขนส่งทางอากาศ บทบาทของผู้ประกอบกิจการ ตัวแทนประเภทต่างๆ บทบาทของรัฐ หลักและการปฏิบัติของบริษัทเดินเรือ บริษัทสายการบิน และบริษัทผู้รับจัดการขนส่ง การจัดทำเอกสาร ข้อตกลง และสัญญาการขนส่ง การจัดทำตารางเดินเรือ การเช่าเหมาเรือ ระบบการขนถ่ายและการจัดวางสินค้า

บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ สามารถประกอบธุรกิจหรือทำงานในธุรกิจด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประกอบธุรกิจหรือเข้าร่วมงานในธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจผู้ให้บริการขนส่ง เช่น บริษัทเรือ บริษัทสายการบิน ธุรกิจผู้ให้บริการรับจัดการขนส่ง เช่น Freight Forwarder ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจท่าเรือ และสนามบิน ธุรกิจคลังสินค้าหรือการกระจายสินค้า ธุรกิจประกันภัยสินค้า ธุรกิจวิเทศธนกิจ เช่น ฝ่ายวิเทศธนกิจในสถาบันการเงิน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/iblt-home

บริหารรัฐกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบราชการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐประเภทต่างๆ การบริหารบุคคล การคลัง การงบประมาณ การวางแผนจัดทำโครงการ เทคนิคการบริหาร การจัดระบบงาน การบริหารการพัฒนา นโยบายต่างๆ โดยเน้นปัญหาที่สำคัญๆ เช่น ปัญหาแรงงาน การคอรัปชั่น การพัฒนาชนบท การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานด้านบริหาร นโยบาย และแผนงานได้ทุกหน่วยราชการ ตัวอย่างตำแหน่งงานเช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ด้านการบริหารจัดการไปทำงานในภาคเอกชนได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=109

ประวัติศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ภูมิภาคอื่นๆ งานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมีความสามารถในการค้นคว้าและทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพด้านงานสอน นักวิชาการศึกษา นักสารสนเทศ นักวิจัยประจำหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นักวางแผนและพัฒนางานวิเคราะห์ หรือทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร งานวิเทศสัมพันธ์ งานมัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว งานค้นคว้าข้อมูลสำหรับรายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ งานเขียนบทสารคดี งานหนังสือพิมพ์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ปรัชญา

ศึกษาเกี่ยวกับรากฐานทางปรัชญาอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจตนเองและสังคม สามารถคิดวิเคราะห์ อ่าน ตีความ และเขียนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการศึกษาวิชาปรัชญาแขนงอื่นๆ ตามความสนใจ และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งทางด้านปรัชญาและทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน นักแปล คอลัมนิสต์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา โดยมุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ ในเชิงสหวิทยาการ วิพากษ์และเสนอความคิดได้อย่างมีเหตุผล ครอบคลุม และชัดเจน

เมื่อเรียนจบสามารถเข้าทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเมือง การศึกษา หนังสือพิมพ์ การพัฒนาสังคม และอาชีพอิสระอื่นๆ รวมทั้งมีความรู้และความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับสูงเพื่อเป็นนักวิชาการและนักวิจัยได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ci.tu.ac.th/undergraduate-level.php

พยาบาลศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง รวมถึงมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการด้านสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://nurse.tu.ac.th

ฟิสิกส์

ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายหลักการทางทฤษฎีและทดลองปฏิบัติได้ โดยจะเน้นเรียนทางด้านกลศาสตร์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก แสง และสมบัติต่างๆ ของสสาร ตลอดจนการคิดและวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการทดลองและงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างในหน่วยงานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน อาชีพอิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/physics

ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นเรียนด้านอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรอนาล็อก วงจรดิจิตอล การสร้างเครื่องมือวัดต่างๆ ตลอดจนการสร้างตัวเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ นอกจากนี้ยังเน้นเรียนทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กและการควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาที่จบได้มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ หรือลูกจ้างในหน่วยงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชน อาชีพอิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/physics

ภาษาจีน

ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และอารยธรรมจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในอารยธรรมหลักของโลกที่ส่งอิทธิพลต่อประเทศไทยมาโดยตลอด  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ล่าม นักแปล นักวิเทศสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชน ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ อาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาคบริการและท่องเที่ยว ฯลฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภาษาญี่ปุ่น

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคมญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่ติดต่อกับชาวญี่ปุ่น ล่าม นักแปลภาษาญี่ปุ่น มัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต ฯลฯ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือสถาบันสอนภาษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภาษาฝรั่งเศส

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม วรรณกรรมฝรั่งเศส และหลักการแปล โดยเน้นส่งเสริมความรู้และทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส วัฒนธรรม และวิชาชีพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถานทูต และองค์กรระหว่างประเทศ พนักงานและผู้ประกอบการในสายงานด้านต่างๆ เช่น ธุรกจิการท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน สิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ อาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส  นักแปล ล่าม นักเขียน คอลัมนิสต์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภาษารัสเซีย

ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษารัสเซีย เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรมของประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจโลกมาช้านาน ทั้งยังมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์ และมีศิลปวัฒธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ งานตามบริษัทหรือหน่วยงานที่ติดต่อกับชาวรัสเซีย ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์ อาจารย์สอนภาษารัสเซียในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันสอนภาษา ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต ฯลฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภาษาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาอังกฤษ มีรายวิชาที่เน้นความ เข้มแข็งทางภาษาศาสตร์ เช่น ด้านสัทศาสตร์ สัทวิทยา ด้านระบบคำและวากยสัมพันธ์ ด้านระบบข้อความ ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและสอนภาษาได้ รวมถึงเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เทคนิคการสื่อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวและงานบริการ บรรณาธิการ นักเขียน นักแปล เจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับภาษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือพนักงานต้อนรับของสายการบิน เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภาษาอังกฤษ

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมถึงมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ การแปลวรรณคดีและวัฒนธรรม เพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องศาสตร์ของภาษาและ ศิลปะในการใช้ภาษา ซึ่งจะช่วยในการสื่อความหมายด้วยภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานเป็นอาจารย์ นักแปล ล่าม นักเขียน เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น เลขานุการ ผู้สอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภาษาเยอรมัน

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้ด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และวรรณกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน เพื่อเข้าถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวีธีคิดของชนชาติที่มีความเจริญทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี อันเป็นที่มาขององค์ความรู้อันหลากหลาย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักแปล ล่าม เจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในองค์กรของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานสายการบิน มัคคุเทศก์และงานในสายงานการท่องเที่ยว หรืออาชีพอิสระอื่นๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติวรรณคดี ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ วรรณกรรมสมัยต่างๆ และการแปล โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ งานประพันธ์ประเภทต่างๆ ได้ รวมถึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดตลอดจนวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลึกซึ้ง ผ่านทางงานวรรณกรรมของชาติตะวันตกที่เขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา  นักวิชาการและนักวิจัยด้านวรรณคดีอังกฤษ นักแปลและบรรณาธิการ พนักงานภาคการให้บริการ เช่น อุตสาหกรรมการโรงแรม พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภาษาไทย

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยและวรรณกรรมไทย โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาและวรรณกรรมในบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ภาษาและวรรณกรรมไทย รวมถึงประยุกต์ความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ในการประกอบอาชีพและวงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในการใช้ภาษาไทยได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักเขียน นักวิจารณ์ เลขานุการ บรรณาธิการ นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา นักข่าว ผู้ประกาศทางโทรทัศน์/วิทยุ นักวิจัย นักวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://203.131.210.88/thai_larts

ภูมิศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนที่ และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งสำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศให้ดีขึ้น

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานเป็นอาจารย์ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นักวิชาการ นักวิจัยด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่อ่าน ตีความ สำรวจและจัดทำแผนที่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภูมิสถาปัตยกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ภูมิสถาปนิก นักวางผังบริเวณ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม นักบริหารโครงการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tds.tu.ac.th/th/programs/bachelor-ln.html

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาและการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานและช่วยในการตัดสินใจ เรียนรู้การออกแบบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้และการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานด้านต่างๆ ในองค์การ

บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ เหมาะสมจะทำงานด้านสารสนเทศเป็นหลัก เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) ผู้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Consultant) ที่ปรึกษาด้านระบบ ERP ผู้ทดสอบและควบคุมคุณภาพระบบ (Tester) ผู้ดูแลและจัดการฐานข้อมูล (Database Adminstrator: DBA) และผู้พัฒนาโปรแกรม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/mis-home

วัสดุศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุต่างๆ เช่น เซรามิกส์ เซรามิกส์ขั้นสูง พอลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบและโลหะ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้วัสดุให้
เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ พนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างในหน่วยงานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน อาชีพอิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/academic-matter/course/

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและทักษะทางด้านวิชาชีพวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชาตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ได้แก่ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มวิชาโฆษณา กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักข่าว นักเขียน นักวิจารณ์ งานบรรณาธิการ การพิมพ์ และออกแบบสิ่งพิมพ์ ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรของรัฐและเอกชน ผู้กำกับแสง เสียง และการแสดง นักโฆษณาในองค์กรต่าง ๆ ผู้ผลิตภาพยนตร์และเขียนบทภาพยนตร์ ช่างภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.jc.tu.ac.th

วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี)

ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยอาการ และให้การรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์รองรับ รวมทั้งสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย นักการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยการเปิดคลินิก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.med.tu.ac.th/attmedtu

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เน้นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับองค์กร โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ แอนิเมเตอร์ (Animator) นักพัฒนาเกม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cs.tu.ac.th

วิทยาการประกันภัย

วิทยาการประกันภัยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การวิเคราะห์และจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ให้เป็นเหตุเป็นผลในรูปของการเงิน โดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงภัยอยู่เสมอคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวให้กับตัวบุคคลรวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ

จากการเปิดเสรีทางสินค้าและบริการการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรประกันภัยที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการประกันภัยจึงสอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคลด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศนอกจากน้ียังเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันชีวิตการประกันวินาศภัยบริษัทให้คำปรึกษาด้านการเงิน เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://math.sci.tu.ac.th/?p=program&type=bsc_asci_special

วิทยาการเรียนรู้

ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมในการเรียนรู้ การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษาสุดท้ายผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในเชิงลึก อาทิ ด้านการศึกษา ด้านศิลปะประยุกต์เพื่อการศึกษา การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักฝึกอบรมและผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ นักเทคโนโลยีการศึกษา นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน นักออกแบบการจัดการเรียนรู้ นักศิลปะสร้างสรรค์ นักพัฒนาชุมชน นักวิจัยด้านการเรียนรู้และการศึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://lsed.tu.ac.th

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การนำความรู้ทางด้านร่างกายของมนุษย์ การเคลื่อนไหว รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการกีฬา มาใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพและทักษะทางการกีฬาให้แก่บุคคลทั่วไปและนักกีฬา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิจัย ผู้ฝึกนักกีฬา ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการทางสุขภาพ พนักงานรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://allied.tu.ac.th/sport-science

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่เกี่ยวกับ พื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ รวมถึงเทคนิค วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการเป็นนักวิชาการและการดำรงชีวิตในสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรืออาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างตามสถานประกอบการ และอาชีพอิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/environmental-science

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร และการประกันคุณภาพอาหาร โดยเป็นสาขาวิชาที่นำความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ มาบูรณาการให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร หรือทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย การวิจัย การวิเคราะห์อาหาร และการกำหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/food-science

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ รวมถึงกระบวนการผลิต การตกแต่งสำเร็จ กระบวนการควบคุมคุณภาพ การจัดการและบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวัสดุสิ่งทอ นักบริหารจัดการด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ นักเคมีในอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์และตกแต่งสำเร็จ นักวิเคราะห์และทดสอบวัสดุสิ่งทอ นักธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุสิ่งทอ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/textile-science

 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้จัดการโครงการ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์หรือผู้บริหารหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ece.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรซอฟต์แวร์หรือนักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ วิศวกรความต้องการ นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ นักทดสอบระบบ  สถาปนิกซอฟต์แวร์  นักบูรณาการระบบ ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://tupine.engr.tu.ac.th/

วิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับยานยนต์ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ รวมถึงมุ่งพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นกลุ่ม เพราะวิศวกรรมยานยนต์เป็นสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาการหลายแขนง บัณฑิตจึงต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งวิศวกรและบุคคลในวิชาชีพอื่นได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิจัย อาจารย์  วิศวกรยานยนต์ เช่น การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ การออกแบบระบบในยานยนต์ และการควบคุมกระบวนการผลิตยานยนต์ เป็นต้น วิศวกรเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิตและกระบวนการต่างๆ ใน โรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบการลำเลียงน้ำในอาคาร รวมทั้งวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่างๆ ได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://www.engr.tu.ac.th/main

วิศวกรรมอุตสาหการ

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานอุตสาหกรรม การออกแบบและวางผังโรงงาน วัสดุศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม การวางแผน และการควบคุมการผลิต เทคนิคและระบบควบคุมคุณภาพ การศึกษาการทำงาน การวิจัยดำเนินงาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม หลักการยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม หลักการวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณและโครงการอุตสาหกรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรภาคการผลิต วิศวกรภาคการบริการ ผู้วิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงาน งานด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ งานด้านการเงิน งานด้านการวางแผนการผลิต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ie.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมอุตสาหการ (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 


(Twinning Engineering Programs : TEP)

          1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี (ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

          2. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานอุตสาหกรรม การออกแบบและวางผังโรงงาน วัสดุศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม การวางแผนและการควบคุมการผลิต เทคนิคและระบบควบคุมคุณภาพ การศึกษาการทำงาน การวิจัยดำเนินงาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม หลักการยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม หลักการวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณ และโครงการอุตสาหกรรม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมเคมี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนความร้อน หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต นักวิชาการในองค์กรราชการและเอกชน นักวิเคราะห์โครงการ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและกระบวนการทางเคมี วิศวกรความปลอดภัยกับงานสิ่งแวดล้อม นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมี และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.che.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมเคมี (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 
(Twinning Engineering Programs : TEP)

          1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

          2.ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนความร้อน หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมเครื่องกล

ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ พลังงานในรูปแบบต่างๆ การแปรรูปพลังงาน การออกแบบระบบทางกล เช่น การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นและการปรับอากาศ การออกแบบเครื่องจักรกลระบบการควบคุม อัตโนมัติและเทคโนโลยียานยนต์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรภาคการผลิต วิศวกรภาคการบริการ ผู้วิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงาน งานด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ งานด้านการเงิน งานด้านการวางแผนการผลิต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.me.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมเครื่องกล (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 
(Twinning Engineering Programs : TEP)

          1.ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

          2.ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ พลังงานในรูปแบบต่างๆ การแปรรูปพลังงาน การออกแบบระบบทางกล เช่น การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นและการปรับอากาศ การออกแบบเครื่องจักรกลระบบการควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยียานยนต์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมโยธา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งครอบคลุมถึงเนื้อหาด้านการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง การวางแผนและการบริหารโครงการก่อสร้าง การพัฒนาคุณสมบัติวัสดุสำหรับ การก่อสร้าง การศึกษาด้านธรณี เทคนิคสำหรับวิศวกรรมโยธา การศึกษาพัฒนา และการจัดการระบบแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกร นักวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ce.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมโยธา (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน

(Twinning Engineering Programs : TEP)

          1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

          2.ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งครอบคลุมถึงเนื้อหาด้านการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง การวางแผนและการบริหารโครงการก่อสร้าง การพัฒนาคุณสมบัติวัสดุสำหรับการก่อสร้าง การศึกษาด้านธรณีเทคนิคสำหรับวิศวกรรมโยธา การศึกษาพัฒนา และการจัดการระบบแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

ศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ โดยบูรณาการและเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและพาณิชยศาสตร์เข้าด้วยกัน  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรด้านการบริหารและการควบคุมการก่อสร้าง วิศวกรด้านสำรวจการรังวัดและการจัดทำผังเมือง วิศวกรออกแบบและดูแลระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียประจำโรงงานและอาคารต่างๆ วิศวกรสำรวจและบริหารงานด้านแหล่งน้ำและอุทกวิทยา วิศวกรออกแบบและดูแลระบบไฮเวย์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ebm.engr.tu.ac.th/course_bachelor.php

วิศวกรรมไฟฟ้า

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น การแปลงพลังงานกล-ไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การประมวลสัญญาณและข้อมูล การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการออกแบบระบบควบคุม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรไฟฟ้า นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้จัดการโครงการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ece.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้า (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 
(Twinning Engineering Programmes : TEP)

          1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

          2. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น การแปลงพลังงานกล-ไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การประมวลสัญญาณและข้อมูล การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการออกแบบระบบควบคุม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการเสริมทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหการ กระบวนการและระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรอุตสาหการ นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้จัดการโครงการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://tupine.engr.tu.ac.th/course.php?id=7

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งทอ เครื่องแต่งกายของไทย เอเชีย และตะวันตก ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์และศิลปะการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกายสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆ รวมถึงเรียนรู้ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การบริหาร การตลาด การนำเสนอผลงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย งานบริหารจัดการในธุรกิจสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย อาชีพอิสระในการผลิตงานประเภทสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ฝ่ายศิลปกรรมในองค์กรรัฐบาลหรือเอกชน นักวิชาการทางด้านสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/textileart

สถาปัตยกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร เทคโนโลยีอาคาร การนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม การประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สถาปนิก นักวิจัย นักบริหารจัดการและควบคุมงาน ก่อสร้าง นักบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม นักออกแบบสร้างสรรค์ในด้านอื่นๆ ฯลฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tds.tu.ac.th/th/programs/bachelor-ar.html

สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารธุรกิจ ในลักษณะของการบูรณาการ เน้นประยุกต์วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ เนื่องจากองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ มาจากต่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักบริหารธุรกิจ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tds.tu.ac.th/th/programs/bachelor-red.html

สถาปัตยกรรมภายใน

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของอาคาร การออกแบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายใน เน้นการประยุกต์ใช้วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในมีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมยุคใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่  สถาปนิกภายใน นักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบงานนิทรรศการหรือการจัดแสดงต่างๆ นักออกแบบแสงสว่าง ผู้ดูแล ควบคุมโครงการ นักเขียนแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ฯลฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tds.tu.ac.th/th/programs/bachelor-ia.html

สถิติ

ศึกษาเกี่ยวกับสถิติทั้งภาคทฤษฎีและภาคประยุกต์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาสามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานสถิติหรืองานที่ต้องอาศัยสถิติเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญและมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือตัวเลข

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักสำรวจและนักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย นักสถิติการศึกษา งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น งานด้านการพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://math.sci.tu.ac.th

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

 

ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และภาษา ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะทำให้นักศึกษามีพื้นฐานในการเข้าสู่โปรแกรมวิชาเอก 4 โปรแกรม คือ สหวิทยาการ จีนศึกษา สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม และสหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ในสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศ นักพัฒนา ผู้จัดการในธุรกิจนำเที่ยว เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ci.tu.ac.th/undergraduate-level.php

 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะปรากฏการณ์ร่วมสมัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคม และมีทักษะในการศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเป็นระบบ

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานเป็นอาจารย์ นักวิจัยสังคม นักวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นักวิจัยทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ นักวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับผิดชอบต่อสังคม นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้บริหารทางด้านทรัพยากรบุคคล นักประวัติศาสตร์สังคม นักโบราณคดี ภัณฑารักษ์ นักอาชญาวิทยา นักชาติพันธุ์วิทยา นักวิชาการวัฒนธรรม ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรมหรือศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม นักเขียนสารคดี ผู้ผลิตสื่อดิจิตอล ผู้สื่อข่าว ผู้กำกับสื่อ นักวิจารณ์สังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://socanth.tu.ac.th

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ วิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และทักษะวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เข้ากับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถในการพัฒนากลวิธีการทำงานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการทำงานทางวิชาชีพในการทำงานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถทำงานแบบสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์  นักจัดการรายกรณี (case manager) นักพัฒนาสังคม พัฒนากร นักพัฒนาชุมชน นักทัณฑวิทยา พนักงานคุมประพฤติ พนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พนักงานคุ้มครองสิทธิ เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ฯลฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.socadmin.tu.ac.th

สื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมและสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล เป็นผู้นำทางด้านสื่อสารมวลชนที่มีศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะภาษาอังกฤษเพียบพร้อม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้สื่อข่าว นักเขียน นักวิจารณ์ นักวิเคราะห์ งานบรรณาธิการข่าว การบริหารงานพิมพ์ ผู้ผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นักการสื่อสารที่สามารถทำงานให้องค์กรต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน NGO และองค์กรระหว่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.jc.tu.ac.th

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญและบทบาทของการบัญชี โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงแนวความคิดในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางการเงิน ซึ่งสะท้อนกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในองค์กร หลักสูตรมีการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบัญชีเข้ากับการบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการบัญชีและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการทำบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และการตรวจสอบภายใน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://accounting.bus.tu.ac.th

 

อนามัยชุมชน

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและศิลปะในการทำงานร่วมกับชุมชน บุคคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อประเมินสถานการณ์ ติดตาม กำกับสถานะด้านสุขภาพของประชากรและปัจจัยกำหนด ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างชุมชนสุขภาพดีด้วยทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงระบบ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาองค์กรเอกชน ผู้ช่วยวิจัยหรือนักวิจัยในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fph.tu.ac.th

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ศึกษาเกี่ยวกับการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข การป้องกัน และควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fph.tu.ac.th

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินและควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการควบคุมอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดีและความปลอดภัย ไม่เกิดความเจ็บป่วย โรค หรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม นักอาชีวอนามัย นักวิชาการด้านสาธารณสุข/ แรงงาน/ สิ่งแวดล้อม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fph.tu.ac.th

เคมี

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาเคมีสาขาต่างๆ คือ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีฟิสิกส์ รวมทั้งวิชาทางเคมีประยุกต์ต่างๆ เช่น ด้านโพลิเมอร์ ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีการกัดกร่อน โดยเน้นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเคมีประจำห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้องปฏิบัติการวิจัยและโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ เป็นอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา พนักงานขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสารเคมีหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/chemistry

เทคนิคการแพทย์

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค การป้องกันโรค และการประเมินภาวะสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

บัณฑิตสาขานี้ เมื่อสอบขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ จะสามารถปฏิบัติงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ผู้แทนขายเครื่องมืออุปกรณ์และน้ำยาทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://allied.tu.ac.th/medical-technology

เทคโนโลยีการเกษตร

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งการผลิตพืชและผลิตสัตว์ โดยมีความพิเศษอยู่ที่การบูรณาการศาสตร์ทางด้านการเกษตรในทุกสาขาวิชาอย่างครบถ้วน และมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ได้ตามความสนใจ รวมทั้งมีการสอนภาคบรรยายควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและศูนย์เกษตรธรรมศาสตร์

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น อาจารย์ รับราชการในกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัย พนักงานบริษัททางด้านการเกษตร เกษตรกร หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/agricultural-technology

เทคโนโลยีชีวภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่
ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
การพัฒนากระบวนการผลิตสารชีวภาพต่างๆ อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ลูกจ้างตามสถานประกอบการ อาชีพอิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/biotechnology

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการทางเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ คัดเลือก ให้คำแนะนำ และบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ทางด้านงานโยธา-ผังเมือง 
การจัดการทรัพยากร การเกษตร และพลังงาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการด้านการพัฒนาชนบท พนักงานราชการ พนักงานท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ พนักงานบริษัท หรืออาชีพอิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/rural-technology

 

เภสัชศาสตร์บัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการดูแลเรื่องสุขภาพของ ประชาชนภายใต้บริบทของระบบยา คือ การคัดสรรและจัดหายา การผลิตยา การกระจายยา และการใช้ยา

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานเป็นเภสัชกรประจำโรงพยาบาล เภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง เภสัชกรประจำร้านขายยา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการในธุรกิจทางด้านเภสัชกรรม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.pharm.tu.ac.th/aca_under.php

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในการเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง เช่น นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบาย นักวิเคราะห์การขาย นักวิเคราะห์การลงทุน นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน ข้าราชการ นักการเมือง หรือ ประกอบอาชีพอิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.econ.tu.ac.th

แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์ โดยระดับชั้นปีที่ 1-3 จัดการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ส่วนระดับชั้นปีที่ 4-6 จะเรียนฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆ

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิจัย หรือศึกษาต่อระดับวุฒิบัตรเป็นแพทย์เฉพาะทาง ศึกษาต่อปริญญาโท-เอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://med.tu.ac.th/webmed