Loading...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

1. คณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  สายสนับสนุนวิชาการ

3. คณะรัฐศาสตร์  สายสนับสนุนวิชาการ

4. คณะเศรษฐศาสตร์  สายสนับสนุนวิชาการ

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

6. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สายสนับสนุนวิชาการ

7. คณะศิลปศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

8. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สายสนับสนุนวิชาการ

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายสนับสนุนวิชาการ

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

11. คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง สายสนับสนุนวิชาการ

12. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

13. คณะแพทย์ศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

14. คณะสหเวชศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

15. คณะทันตแพทยศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

16. คณะพยาบาลศาสตร์  สายสนับสนุนวิชาการ

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

18. คณะเภสัชศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

19. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

20. สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

21. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สายสนับสนุนวิชาการ

22. วิทยาลัยนวัตกรรม สายสนับสนุนวิชาการ

23. วิทยาลัยสหวิทยาการ สายสนับสนุนวิชาการ

24. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ

25. วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ สายสนับสนุนวิชาการ

26. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สายสนับสนุนวิชาการ

27. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สายสนับสนุนวิชาการ

28. สถาบันภาษา สายสนับสนุนวิชาการ

29. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ สายสนับสนุนวิชาการ

30. สถาบันไทยคดีศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ

31. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ

32. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ

33. สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

34. สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย สายสนับสนุนวิชาการ

35. กองวิเทศสัมพันธ์ สายสนับสนุนวิชาการ

36. กองนิติการ สายสนับสนุนวิชาการ

37. กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ สายสนับสนุนวิชาการ

38. กองบริหารศูนย์รังสิต สายสนับสนุนวิชาการ

39. กองบริหารศูนย์ลำปาง สายสนับสนุนวิชาการ

40. กองบริหารศูนย์พัทยา สายสนับสนุนวิชาการ

41. กองคลัง สายสนับสนุนวิชาการ

42. กองแผนงาน สายสนับสนุนวิชาการ

43. กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ สายสนับสนุนวิชาการ

44. กองพัฒนาคุณภาพ สายสนับสนุนวิชาการ

45. กองบริหารการวิจัย สายสนับสนุนวิชาการ

46. กองบริหารงานวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ

47. กองทรัพยากรมนุษย์ สายสนับสนุนวิชาการ

48. กองกิจการนักศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ

49. สำนักงานทะเบียนนักศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ

50. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สายสนับสนุนวิชาการ

51. สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สายสนับสนุนวิชาการ

52. สำนักงานตรวจสอบภายใน สายสนับสนุนวิชาการ

53. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

54. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สายสนับสนุนวิชาการ

55. สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สายสนับสนุนวิชาการ

56. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา สายสนับสนุนวิชาการ

57. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

58. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

59. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

60. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ