Loading...

จำนวนบุคลากร และจำนวนคณาจารย์

จำนวนบุคลากร ทั้งหมด (รวมโรงพยาบาล)  7,563 คน
  
แยกตามสายงานจำนวน (คน)
สายวิชาการ2,082
สายสนับสนุนวิชาการ2,270
ลูกจ้าง1,011
  
แยกตามสถานที่ปฏิบัติงานจำนวน (คน)
ท่าพระจันทร์1,168
รังสิต5,955
ท่าพระจันทร์และรังสิต211
ลำปาง116
พัทยา63
  
จำนวนคณาจารย์ ทั้งหมด  2,082  คน
  
แยกตามวุฒิการศึกษาจำนวน (คน)
ปริญญาเอก1,287
ปริญญาโท716
ปริญญาตรี79
  
แยกตามกลุ่มจำนวน (คน)
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (941 คน)
ปริญญาเอก444
ปริญญาโท465
ปริญญาตรี32
  
แยกตามกลุ่มจำนวน (คน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (486 คน)
ปริญญาเอก367
ปริญญาโท115
ปริญญาตรี4
  
แยกตามกลุ่มจำนวน (คน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (655 คน)
ปริญญาเอก476
ปริญญาโท136
ปริญญาตรี43
  
แยกตามตำแหน่งทางวิชาการจำนวน (คน)
ศาสตราจารย์    69
รองศาสตราจารย์    347
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    574
อาจารย์1,092