Loading...

5 เมษายน 2564 เชิดชูเกียรติ “ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์” ปูชนียบุคคลของชาวธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 รำลึกและเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์สัญญา

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จัดงาน "วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีพิธีวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศาสตร์ ด้วยพานพุ่มประดิษฐ์จากอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การกีฬา หนังสือ ฯลฯ จากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำสิ่งของจากพานพุ่มไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

     ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ บุคคลต้นแบบและปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่าของนักนิติศาสตร์ ที่ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาวิชานิติศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพกฎหมาย จนทำให้ผลงานของศาสตราจารย์สัญญา เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมา ศาสตราจารย์สัญญา ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติไว้หลายบทบาททั้งในแง่ของการเมืองและการศึกษา อาทิ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำดับที่ 10 และคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปูชนียบุคคลมิใช่เพียงแค่ของคณะนิติศาสตร์ หากเป็นปูชนียบุคคลของชาวธรรมศาสตร์ทุกคน และด้วยตําแหน่งรับผิดชอบสูงสุดในทุกด้านที่ท่านทําหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี ตําแหน่งสูงสุดในฝ่ายตุลาการคือ ประธานศาลฎีกา และในฐานะประธานองคมนตรีผู้ถวายงานต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จึงเป็นปูชนียบุคคลของคนไทยทั้งปวงด้วย แต่ความเคารพนับถือที่ผู้คนมีต่อท่านนั้น ไม่ใช่เพียงเพราะตําแหน่งหน้าที่ของท่าน หากด้วยการปฏิบัติตนในตําแหน่งหน้าที่ทุกตําแหน่ง ที่ท่านได้แสดงให้เห็น ถึงคุณธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และการครองตนโดยไม่มีความด่างพร้อย ท่านจึงเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนเสมอมา

     การมาวางพานพุ่มต่ออนุสาวรีย์ของท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ แท้จริงแล้วมิได้มีความหมายแต่เพียงการมาร่วมกันรําลึกถึงหรือมายกย่องในตัวท่านปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น หากเป็นการยกย่องต่อคุณค่าและความดีงามที่ท่านได้ กระทําไว้ตลอดชีวิตของท่าน คือ คุณธรรม ความกล้าหาญ การยึดถือประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และการใช้หลักการของประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เราจะเอาเป็นแบบอย่างในการทําหน้าที่ของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ใด เพื่อทําให้คุณธรรมความดีที่ท่านได้ทําอยู่ในสังคมไทยไปตลอดกาล รศ.เกศินี กล่าว

     ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ ผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง “จาก 2517 ถึง 2560 ความเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย” โดยมี 4 วิทยากร ได้แก่ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท รศ.ตระกูล มีชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย