Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดบึง จ.นครราชสีมา

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา รวมเงินทำบุญร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 1.6 ล้านบาท

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

  

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการขอรับผ้ากฐินพระราชทานและนำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาตามพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในเทศกาลกฐินทุกปี ซึ่งถือเป็นภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำ นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

     สำหรับผ้าพระกฐินพระราชทานในปี พ.ศ. 2563 นำโดย ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งศิษย์เก่าในจังหวัดนครราชสีมาเป็นกำลังสำคัญ

     ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบึง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 รวบรวมเงินทำบุญจากประชาคมธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวนทั้งสิ้น 1,693,320.18 บาท

     วัดบึง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2220 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2230 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา