Loading...

คณะสาธารณสุขฯ ธรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ด้านอากาศสะอาด “CCCACC” ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน

เปิดศูนย์ความร่วมมือด้านอากาศสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCCACC) สิ่งแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565

     ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประชาชนให้ความสนใจกับข้อมูลทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ อาทิ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลต่อกระทบตรงสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันแหล่งความรู้ทางด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนและขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสมอมา โดยเปิด “ศูนย์ความร่วมมือด้านอากาศสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Collaborating Center for Clean Air and Climate Change (CCCACC)) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารปิยชาติ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ที่นับวันยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลต่อกระทบตรงสุขภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และร่วมกันสรรค์สร้างพัฒนาจนเกิดศูนย์ CCCACC ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

     รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า อากาศสะอาดควรเป็นของทุกคน และเราทุกคนมีสิทธิที่จะหายใจเอาอากาศที่ดีเข้าไป การใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์คือสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ และด้วยปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศที่ยิ่งทวีเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ มากมาย และด้วยความพร้อมของบุคลากร และสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ของคณะ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ของคณะฯ รวมถึงการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จึงก่อให้เกิดการริเริ่มการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านอากาศสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Collaborating Center for Clean Air and Climate Change) หรือ CCCACC เพื่อส่งเสริมสิทธิในการได้รับอากาศบริสุทธิ์ ผ่านการลดการปล่อยมลพิษที่แหล่งกำเนิด ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

     “CCCACC จะเป็นศูนย์ด้านอากาศสะอาดแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่พร้อมขับเคลื่อนงานด้านอากาศสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยต่อไปในอนาคต” รศ.ดร.สสิธร กล่าว

     อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา กล่าวย้ำว่า ปัจจุบันทาง CCCACC มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 10 เครือข่าย และมีโครงการวิจัยภายใต้การดำเนินการของศูนย์ 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2. โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 3. โครงการการพัฒนาระบบคาดการณ์ศักยภาพการรองรับปริมาณการระบาย PM2.5 ของพื้นที่สำหรับสนับสนุนการจัดการและควบคุมการเผาในที่โล่งของภาคการเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่น 4. โครงการการพัฒนาโปรแกรมการจัดการคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร 5. โครงการศึกษาคาดการณ์ผลกระทบสุขภาพของประชาชนตามเวลาจริงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

     กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านอากาศสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หวังว่าจะเป็นแรงผลักดัน และแรงสนับสนุนที่ก่อเกิดการแก้ปัญหาด้านมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม และจะเป็นประโยชน์ต่อไปในด้านจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือในอนาคต และทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะยังคงมุ่งมั่นในพัฒนางานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกตลอดไป สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cccacc-fph-tu.org/