Loading...

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการกับ ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการกับไอโออิ เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานด้านประกันภัย

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคุณฮิเดะโยชิ คามิกาตะ กรรมการอำนวยการ เป็นตัวแทนฝั่งบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ บริษัทไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย

     โดยจะมุ่งเน้นด้านการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน สำหรับนักศึกษาสาขาสถิติ วิชาเอกสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับบริษัทไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไอโออิเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในด้านการใช้ข้อมูลและสถิติในการทำงานด้านประกันภัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง และยังมีโอกาสได้ร่วมฝึกงานกับองค์กรต่างชาติ เสริมสร้างประสบการณ์และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสามารถทำงานได้จริงหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป