Loading...

คณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ "พัฒนาหลักสูตรผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัย-สร้างสรรค์"

คณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ "พัฒนาหลักสูตรผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัย-สร้างสรรค์"

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564

     รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช หัวหน้ากลุ่มวิชาโฆษณา ร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าและขยายผลโครงการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรณยาบรรณวิชาชีพโฆษณา เครือข่ายมหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

     ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรในการผลิตโฆษณาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมโฆษณาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา การจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด