Loading...

งานจุลกฐิน ‘จากเมล็ดฝ้าย...สู่ผ้าไตรจีวร’ โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานจุลกฐิน กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน การบริการสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา และวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานจุลกฐิน ‘จากเมล็ดฝ้าย...สู่ผ้าไตรจีวร’ ณ บริเวณเรือนไทยและบริเวณหอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าภาพกองกฐิน บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างมากมาย

     จุลกฐิน เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อถวายผ้ากฐินให้แก่วัดที่เหมาะสมในช่วงหลังการออกพรรษา คล้ายกับกฐินที่มีอยู่ทั่วไป แต่จุลกฐินมีความพิเศษที่ต้องทอผ้าไตรจีวรให้เสร็จภายในหนึ่งวัน และถวายผ้านั้นในวันถัดไป เป็นงานที่ทำได้ยาก เพราะต้องอาศัยความรู้ความสามารถด้านงานสิ่งทอและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้ทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ งานจุลกฐินจึงพบได้น้อย เฉพาะในชุมชนที่มีความเข้มแข็งเท่านั้น

     การจัดกิจกรรมจุลกฐินของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา และวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นกิจกรรมที่บูรณาการการเรียนการสอน การบริการสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผสานงานด้านการออกแบบพัสตราภรณ์ การละคอน ดนตรี นาฏศิลป์ เสริมการทำงานระหว่างชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ผนวกศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษาและชุมชน เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน

     โดยการจัดงานจุลกฐินในครั้งนี้ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตั้งแต่การปลูกฝ้าย ปั่นกรอเป็นเส้นด้าย ไปจนถึงการถักทอจนเป็นผ้าไตรจีวร ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

     ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเก็บฝ้าย การปั่นกรอเส้นด้าย การทอผ้า การย้อมผ้า การแสดงต่าง ๆ การออกร้านจากชุมชน รวมถึงการออกร้านโรงทาน ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญจุลกฐินและร่วมแรงร่วมใจทำให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี