Loading...

LSEd ธรรมศาสตร์ จับมือ UOA นิวซีแลนด์ ร่วมพัฒนาคุณภาพวิชาการระดับสากล

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ พัฒนาคุณภาพทางวิชาการสู่มาตรฐานระดับสากล

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

     คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (LSEd) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Faculty of Education and Social Work, The University of Auckland (UOA) ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Associate Professor Dr. Mark Barrow คณบดี Faculty of Education and Social Work, UOA เป็นผู้ลงนามในรูปแบบ Virtual Signing Ceremony โดยมี อาจารย์ ดร.สหวรัชญ์ พลหาญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Professor Dr. Marek Tesar รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Faculty of Education and Social Work, UOA ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

     ทั้งนี้ เพื่อเกื้อกูลและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตามปรัชญาและพันธกิจของทั้งสองสถาบัน

     ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันชั้นนำระดับโลกในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล และเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคณะในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ

     Associate Professor Dr. Mark Barrow คณบดี Faculty of Education and Social Work, UOA กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะเป็นก้าวสำคัญ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ทั้งทางด้านการวิจัยและวิชาการ พร้อมทั้งเสริมสร้างการทำงานในเชิงกลยุทธ์ร่วมกันด้วย

     อนึ่ง Faculty of Education and Social Work, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการสูง โดย The University of Auckland เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัย Top 100 ของโลก ตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากลของ QS University Rankings 2023